Július 20. – 142. nap

  1Kir 7-8 Salamon palotája. 7 1Saját palotáját Salamon tizenhárom évig építette, míg egészen be nem fejezte palotáját. 2A libanoni erdei palotát 100 könyök hosszúra, 50 könyök szélesre, 30 könyök magasra, s négy cédrusfa oszlopsorra építette, az oszlopokra pedig cédrusfa oszlopfőket helyezett. 3Az oszlopokon nyugvó övgerendák fölött cédrusfával fedték be (a palotát). 4A gerendázatot három... Bővebben... →

Július 19. – 141. nap

  1Kir 5-6 5 1Salamon kiterjesztette uralmát minden királyságra a folyótól egészen a filiszteusok földjéig és Egyiptom határáig. Ezek adót fizettek neki és alattvalói voltak Salamonnak, amíg csak élt. 2Salamon napi szükséglete 30 kor lisztlángot és 60 kor simalisztet tett ki, 3továbbá 10 hízómarhát és 20 ridegmarhát, végül 100 juhot, nem számítva a szarvasokat, gazellákat,... Bővebben... →

Július 18. – 140. nap

1Kir 3-4 II. SALAMON DICSŐSÉGES URALMA 1. A BÖLCS SALAMON Bevezetés. 3 1Salamon rokonságba került a fáraóval, Egyiptom királyával; elvette a fáraó lányát, és Dávid városába vitte, míg föl nem építette palotáját, az Úr templomát meg Jeruzsálem körül a falat. 2A nép még a magaslatokon mutatta be az áldozatot, mert egészen addig nem építettek házat... Bővebben... →

Július 17. – 139. nap

  1Kir 1-2 A Királyok első könyve I. DÁVID UTÓDAI A TRÓNON BEVEZETÉS A KIRÁLYOK KÖNYVÉHEZ Dávid öregsége, Adonija mesterkedése. 1 1Dávid király éltes öreg lett; hiába burkolták takaróba, nem tudott fölmelegedni. 2Szolgái ezért így szóltak hozzá: Kell keresni urunknak és királyunknak egy fiatal leányt, aki szolgálatába áll a királynak, és gondját viseli. Ha kebleden... Bővebben... →

Július 16. – 138. nap

  2Sám 23-24 Dávid utolsó szavai. 23 1Ezek voltak Dávid utolsó szavai: Izáj fiának, Dávidnak a szavai, annak a férfinak a szavai, akit felmagasztaltak, Jákob Istene fölkentjéé, Izrael dalainak szerzőjéé; 2Az Úr lelke szól általam, az ő szava van nyelvemen. 3Beszélt Jákobnak Istene, Izrael sziklája mondta nekem. Aki igazságosan kormányozza a népeket és Istent félve... Bővebben... →

Július 15. – 137. nap

  2Sám 21-22 V. KIEGÉSZÍTÉS A nagy éhínség és Saul utódainak kiirtása. 21 1Dávid idejében három egymás utáni esztendőn át éhínség uralkodott. Dávid megkérdezte az Urat, s az Úr ezt mondta: „Vérnek bűne nehezedik Saulra és házára, mert megölte a gibeonitákat.” 2Erre a király hívatta a gibeonitákat és megkérdezte őket. A gibeoniták nem tartoztak Izrael... Bővebben... →

Július 14. – 136. nap

  2Sám 19-20 Dávid fájdalma. 19 1Dávid megrendült. Fölment a kapu fölötti szobába és sírt. Elcsukló hangon így siránkozott: „Fiam, Absalom! Fiam, fiam Absalom! Ó, bár én haltam volna meg helyetted!” 2Jelentették Joábnak: „A király sír és jajgat Absalom miatt.” 3Így azon a napon gyászra fordult a győzelem az egész sereg számára, mert a sereg... Bővebben... →

Július 13. – 135. nap

2Sám 17-18 Husai kijátssza Achitofel tanácsát. 17 1Achitofel azt mondta Absalomnak: „Ki szeretnék magamnak választani tizenkétezer embert, aztán útra kelnék, hogy még az éjszaka nyomába eredjek Dávidnak. 2Rajtaütök, amikor fáradt, s a keze erőtlen, és rémületbe ejtem. Erre az egész nép, amely vele tart, elmenekül. Akkor a királyra támadok, 3és visszahozom neked az egész népet,... Bővebben... →

Július 12. – 134. nap

  2Sám 15-16 Absalom ármánykodásai. 15 1Ezután történt, hogy Absalom szerzett magának harci szekereket, lovakat és ötven embert, fullajtárnak. 2Aztán Absalom reggelente korán fölkelt, és kiállt a kapu felé vivő út mentére. S amikor valaki, akinek peres ügye volt, a király ítélőszéke elé igyekezett, magához szólította és megkérdezte: „Honnan, melyik városból jössz?” Ha így válaszolt:... Bővebben... →

Július 11. – 133. nap

  2Sám 13-14 Amnon meggyalázza húgát, Támárt. 13 1Ezután a következők történtek: Dávid fiának, Absalomnak volt egy szép húga, Támárnak hívták. Dávidnak a fia, Amnon beleszeretett. 2S Amnon annyira epekedett húgáért, Támárért, hogy egészen belebetegedett. Érintetlen lány volt ugyanis, így Amnon lehetetlennek találta, hogy hozzá közeledjék. 3De Amnonnak volt egy barátja. Jonadabnak hívták, s Dávid... Bővebben... →

Július 10. – 132. nap

2Sám 11-12 A második hadjárat az ammoniták ellen; Dávid bűne. 11 1Egy évre rá, abban az időben, amikor a királyok hadba szoktak szállni, Dávid elküldte Joábot és vele a testőrségét, és egész Izraelt. Lemészárolták az ammonitákat, és megostromolták Rabbát. Maga Dávid Jeruzsálemben maradt. 2Az egyik nap estefelé történt, hogy Dávid fölkelt fekvőhelyéről és fölment királyi... Bővebben... →

Július 9. – 131. nap

  2Sám 9-10 3. DÁVID UTÓDAI Dávid nagylelkűsége Jonatán fia iránt. 9 1Dávid megkérdezte: „Van-e még valaki, aki életben maradt Saul házából? Mert akkor Jonatánra való tekintettel jót teszek vele.” 2Volt Saul házában egy szolga; Cibának hívták. Ezt Dávid elé idézték, s a király megkérdezte tőle: „Ciba vagy?” „Igen, szolgálatodra!” – felelte. 3A király tovább... Bővebben... →

Július 8. – 130. nap

  2Sám 7-8 Nátán próféta jövendölése. 7 1Amikor már a házában lakott a király, és az Úr nyugalmat adott neki körös-körül minden ellenségétől, 2a király így szólt Nátán prófétához: „Nézd, magam cédrusfából készült házban lakom, az Úr ládája meg sátorban lakik.” 3Erre Nátán azt mondta a királynak: „Vigyél véghez mindent, ami szándékodban van, mert veled... Bővebben... →

Július 7. – 129. nap

  2Sám 5-6 2. DÁVID, JÚDA ÉS IZRAEL KIRÁLYA Dávidot fölkenik Izrael királyává. 5 1Izraelnek összes törzse elment Dávidhoz Hebronba, és azt mondták: „Nézd, csontod és húsod vagyunk. 2Már tegnap és tegnapelőtt is, amikor még Saul volt a királyunk, te voltál, aki vezetted Izrael hadjáratait. S az Úr is azt mondta neked: Legeltesd népemet, Izraelt,... Bővebben... →

Július 6. – 128. nap

  2Sám 3-4 3 1Saul háza és Dávid háza között még sokáig folytatódott a háborúskodás. Dávid egyre hatalmasabb lett, Saul háza pedig mindig gyengébb. Dávidnak Hebronban született fiai. 2Hebronban fiai születtek Dávidnak. Elsőszülötte Amnon volt, a jiszreeli Achinoamtól; 3második fia Kileáb, a Kármelbe való Nabal feleségétől, Abigailtól; a harmadik Absalom, a gesuri király, Talmai lányának,... Bővebben... →

Július 5. – 127. nap

  2Sám 1-2 Sámuel második könyve Dávid értesül Saul haláláról. 1 1Saul halála után, az amalekiták elleni csatából hazatérve Dávid két napig Ciklagban maradt. 2A harmadik nap egy ember érkezett Saul táborából. A ruhája meg volt szaggatva és hamu volt a fején. Amikor Dávid elé ért, a földre vetette magát és leborult előtte. 3Dávid megkérdezte:... Bővebben... →

Július 4. – 126. nap

  1Sám 29-31 A filiszteusok elbocsátják Dávidot. 29 1A filiszteusok összes csapatukat Afeknál gyűjtötték egybe, Izrael fiai meg Jiszreel közelében táboroztak. 2Amikor a filiszteusok vezérei felvonultak századaikkal és ezredeikkel, és végül Dávid is elvonult embereivel Achis előtt, 3a filiszteusok vezérei így szóltak: „Mit akarnak itt ezek a héberek?” Achis ezt válaszolta a filiszteusok vezéreinek: „De... Bővebben... →

Július 3. – 125. nap

  1Sám 27-28 4. DÁVID A FILISZTEUSOK KÖZT Dávid Gátba menekül. 27 1Dávid azt mondta magában: „Egy napon mégis utol fog érni Saul keze. Nincs más hátra, mint hogy a filiszteusok földjére meneküljek. Akkor Saul lemond róla, hogy Izrael egész földjén folyvást engem hajszoljon. Így kicsúszom a kezéből.” 2Dávid tehát elindult, és hatszáz emberével elment... Bővebben... →

Július 2. – 124. nap

  1Sám 25-26 Sámuel halála. 25 1Sámuel meghalt. Egész Izrael összegyűlt és megsiratta. Aztán hazájában, Rámában temették el. Nabal és Abigail esete. Dávid elindult, és lehúzódott Maon pusztájára. 2Maonban élt egy ember, aki Kármelben gazdálkodott. Az ember nagyon gazdag volt, volt háromezer juha és ezer kecskéje. Épp Kármelben volt, a juhait nyírni. 3Nabalnak hívták, a... Bővebben... →

Július 1. – 123. nap

  1Sám 23-24 Dávid Keilában. 23 1Jelentették Dávidnak: „A filiszteusok ostrom alá fogták Keilát és fosztogatják a szérűket.” 2Dávid megkérdezte az Urat: „Kivonuljak ellenük és megverjem a filiszteusokat?” Az Úr ezt válaszolta Dávidnak: „Vonulj ki, verd meg a filiszteusokat és szabadítsd fel Keilát!” 3De emberei így szóltak Dávidhoz: „Nézd, már itt Júdában is folyvást rettegünk.... Bővebben... →

Június 30. – 122. nap

  1Sám 21-22 Dávid Nobban. 21 1Aztán Dávid fölállt és elment, Jonatán meg visszatért a városba. 2Dávid elment Nobba Achimelech paphoz. Ez reszketve ment elé, és megkérdezte: „Miért vagy egyedül, miért nincs veled senki?” 3Dávid így válaszolt Achimelech papnak: „A király parancsot adott, s azt mondta: Nem szabad senkinek se tudnia arról, amivel megbíztalak s... Bővebben... →

Június 29. – 121. nap

1Sám 19-20 Jonatán közbenjár Dávidért. 19 1Saul elmondta a fiának, Jonatánnak és a tisztjeinek, hogy meg szándékozik ölni Dávidot. Saul fia, Jonatán azonban nagyon szerette Dávidot. 2Ezért tudtára adta Dávidnak a dolgot: „Atyámnak, Saulnak az a szándéka, hogy megöl. Ezért holnap kora reggel vonulj vissza és rejtőzz el. 3Majd kimegyek, atyám mellé szegődöm a táborban,... Bővebben... →

Június 28. – 120. nap

  1Sám 17-18 Gólját kihívása. 17 1A filiszteusok hadba szólították csapataikat, és Júdában, Szocho közelében gyülekeztek, majd Szocho és Aszeka között, Efes-Dammim mellett ütötték fel a táborukat. 2Saul és Izrael fiai is egybegyűltek, a Terebint-völgyben vertek tábort, és csatasorba álltak a filiszteusok ellen. 3A filiszteusok az egyik hegyen, Izrael fiai a másik hegyen helyezkedtek el,... Bővebben... →

Június 27. – 119. nap

  1Sám 15-16 Háború az amalekiták ellen. 15 1Sámuel így szólt Saulhoz: „Az Úr küldött, hogy fölkenjelek népe, Izrael királyává! Hallgass hát az Úr szavára! 2Ezt mondja a Seregek Ura: Meg akarom torolni, amit Amalek Izrael ellen vétett: nem adott neki utat, amikor kivonult Egyiptomból. 3Rajta hát, menj, és támadd meg Amaleket, és töltsd be... Bővebben... →

Június 26. – 118. nap

  1Sám 13-14 2. SAUL URALMÁNAK KEZDETE Fölkelés a filiszteusok ellen. 13 1Saul… éves volt, amikor Izrael királya lett, és… évig uralkodott Izrael fölött. 2Saul kiválasztott magának háromezer embert Izraelből. Kétezren Saullal voltak Michmászban és Bétel hegyvidékén, ezren meg Jonatánnal Gebában, Benjamin (földjén). A nép többi részét hazaküldte, mindenkit a maga sátorába. 3Történt, hogy Jonatán... Bővebben... →

Június 25 – 117. nap

1Sám 11-12 Az ammoniták legyőzése. 11 1Körülbelül egy hónap elteltével az ammonita Nachas felvonult, és ostrom alá fogta a gileádi Jábest. Jábes lakói ezt üzenték Nachasnak: „Köss velünk békét, s alattvalóid leszünk.” 2De az ammonita Nachas így válaszolt nekik: „Csak azzal a föltétellel kötök veletek békét, hogy mindegyikteknek kiszúrom a jobb szemét, s ezzel egész... Bővebben... →

Június 24. – 116. nap

  1Sám 9-10 Saul és apja szamarai. 9 1Akkoriban élt Benjamin fiai közt egy Kis nevű ember; Abiel fia volt, Ceror fiáé, (aki) Bechoratnak volt a fia, egy Benjamin törzséből való, jómódú embernek, Afiachnak a fiáé. 2Volt egy élte virágjában levő, Saul nevű daliás fia. Izrael fiai közt nem volt nála daliásabb: egy fejjel magasabb... Bővebben... →

Június 23. – 115. nap

  1Sám 7-8 7 1Kirjat-Jearim lakói tehát elmentek és elvitték az Úr ládáját. Abinadab házába vitték, a dombra. Aztán fiát, Eleazárt fölszentelték az Úr ládájának őrévé. Sámuel, a bíró és szabadító. 2Attól a naptól, hogy a láda Kirjat-Jearimba került, nagy idő telt el: húsz esztendő, s Izrael egész háza az Úr után sóhajtozott. 3Akkor Sámuel... Bővebben... →

Június 22. – 114. nap

  1Sám 5-6 A láda a filiszteusok kezén. 5 1A filiszteusok tehát zsákmányul ejtették az Isten ládáját, és Eben-ha-Ezerből Asdódba vitték. 2Ráadásul fogták a filiszteusok az Isten ládáját, aztán Dágon templomába vitték, és Dágon mellett állították fel. 3Amikor azonban Asdód lakói másnap fölkeltek és Dágon templomába mentek, lám, Dágon ott feküdt arccal a földön az... Bővebben... →

Június 21. – 113. nap

  1Sám 3-4 Sámuel meghívása. 3 1A kis Sámuel Éli felügyeletével szolgálta az Urat. Abban az időben az Úr ritkán hallatta szavát; jelenést sem lehetett gyakran látni. 2Az egyik nap mégis történt, hogy Éli a szokott helyén aludt. A szeme már kezdett gyengülni, nem sokat látott. 3Isten lámpája még nem aludt ki. Sámuel az Úr... Bővebben... →

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑