Szeptember 20. – 204. nap

  Neh 11-12 Jeruzsálem benépesítése… 11 1A nép vezetői Jeruzsálemben telepedtek le, a nép többi része meg sorsot vetett, hogy tízből egy ember Jeruzsálembe, a szent városba jöjjön lakni, a többi kilenc pedig maradjon a városokban. 2A nép áldotta azokat az embereket, akik önként ajánlkoztak, hogy Jeruzsálemben telepszenek le. 3Ezek a tartomány fejei, akik Jeruzsálemben... Bővebben →

Szeptember 19. – 203. nap

  Neh 9-10 Engesztelő istentisztelet. 9 1Ennek a hónapnak huszonnegyedik napján Izrael fiai összegyűltek, vezeklőruhát öltöttek, hamut szórtak a fejükre és böjtöltek. 2Izrael nemzetsége elkülönült az idegenek fiaitól. Odaálltak és megvallották bűneiket és atyáik tévelygéseit. 3[Odaálltak a helyükre, s a nap negyedrészében felolvastak az Úrnak, az ő Istenüknek törvénykönyvéből, aztán a nap egy másik negyedrészében... Bővebben →

Szeptember 18. – 202. nap

  Neh 7-8 7 1Amikor elkészült a fal, és föltettem a kapuszárnyakat, őröket (valamint énekeseket és levitákat) állítottam a kapukhoz. 2Jeruzsálem kormányzását testvéremre, Hananira bíztam és a vár parancsnokára, Hananjára, mert ő a többinél is hűségesebb és istenfélőbb ember volt. 3Így szóltam hozzájuk: „Jeruzsálem kapui ne legyenek nyitva addig, amíg a nap melegen nem tűz,... Bővebben →

Szeptember 17. – 201. nap

  Neh 5-6 Súlyos bajok Nehemiás idejében. 5 1A nép és az asszonyok hangos panaszra fakadtak zsidó testvéreik ellen. 2Némelyek ezt mondták: „Zálogba kell adnunk fiainkat és lányainkat, hogy gabonát szerezhessünk, ehessünk és életben maradjunk.” 3Mások így szóltak: „Mezeinket, szőleinket, házainkat kell elzálogosítani, hogy gabonához jussunk az éhínség idején.” 4Voltak, akik így beszéltek: „Kölcsönt kell... Bővebben →

Szeptember 16. – 200. nap

  Neh 3-4 A várfal építőinek jegyzéke. 3 1Eljasib, a főpap és testvérei, a papok nekiláttak és fölépítették a Juh-kaput. Megerősítették gerendákkal, aztán elhelyezték a kapu szárnyait, zárait és sarkait, és folytatták az építést egészen a Hananeel-toronyig. 2Mellettük a jerikóiak építettek, aztán Imri fia, Zakkur épített, 3Hasszenua fiai a Hal-kaput építették, megerősítették gerendákkal, elhelyezték a... Bővebben →

Szeptember 15. – 199. nap

  Neh 1-2 Nehemiás könyve Nehemiás hazatérése Júdeába. 1 1Nehemiásnak, Hakalja fiának szavai. Amikor Artaxerxész király huszadik évének Kiszlév hónapjában Szuza várában voltam, 2fölkeresett egyik testvérem, Hanani, Júdeába való emberekkel. Érdeklődtem tőlük a zsidók felől, a fogságtól megmenekült maradék és Jeruzsálem felől. 3Így válaszoltak nekem: „Akik a fogságot elkerülték s ott maradtak abban a tartományban,... Bővebben →

Szeptember 14. – 198. nap

  Ezd 9-10 Ezdrás küzdelme a vegyesházasság ellen. 9 1Amikor ezekkel elkészültek, elém járultak a főemberek, és így szóltak: „Izrael népe, a papok és a leviták nem különültek el a földnek undokságaiba süllyedt népeitől, a kánaániaktól, hettitáktól, perizitáktól, jebuzitáktól, ammonitáktól, moábitáktól, egyiptomiaktól és amoritáktól. 2Ehelyett lányaik közül vettek maguknak és fiaiknak feleséget, s így a... Bővebben →

Szeptember 13. – 197. nap

  Ezd 7-8 II. EZDRÁS MŰKÖDÉSE Ezdrás hazatérése. 7 1Ezek után az események után Artaxerxésznek, a perzsák királyának uralkodása alatt Ezdrás, Szerajának fia, (aki) Azarja fia volt, az Hilkija fia, 2az Sallum fia, az Cádok fia, az Achitub fia, 3az Amarja fia, az Azarja fia, az Merajot fia, 4az Zerahja fia, az Uzzi fia, az... Bővebben →

Szeptember 12. – 196. nap

  Ezd 5-6 A templom építése (520–515) 5 1Akkor a próféták, Aggeus és Iddó fia, Zakariás prófétálni kezdtek a júdeai és jeruzsálemi zsidóknak, Izrael Istenének a nevében, aki fölöttük volt. 2Erre Sealtiel fia, Zerubbábel és Joszadak fia, Jesua munkához láttak, és újra elkezdték építeni az Isten házát Jeruzsálemben. Az Isten prófétái mellettük álltak és biztatták... Bővebben →

Szeptember 11. – 195. nap

  Ezd 3-4 Az istentisztelet visszaállítása. 3 1Amikor elérkezett a hetedik hónap, s Izrael fiai már városaikban laktak, az egész nép egy emberként összegyűlt Jeruzsálemben. 2Joszadak fia, Jesua és testvérei, a papok, valamint Sealtiel fia, Zerubbábel és testvérei hozzáfogtak és fölépítették Izrael Istenének oltárát, hogy égőáldozatot mutassanak ott be, amint meg van írva Mózesnek, az... Bővebben →

Szeptember 10. – 194. nap

  Ezd 1-2 Ezdrás könyve I. HAZATÉRÉS ÉS A TEMPLOM ÚJJÁÉPÍTÉSE BEVEZETÉS EZDRÁS ÉS NEHEMIÁS KÖNYVEIHEZ Cirusz rendelete. 1 1Cirusznak, a perzsák királyának első évében – hogy az Úrnak Jeremiás által hallatott szava beteljesedjék –, az Úr fölébresztette Cirusznak, a perzsák királyának lelkét, így kihirdette – írásban is – egész birodalmában: 2„Ezt mondja Cirusz, a... Bővebben →

Szeptember 9. – 193. nap

  2Krón 35-36 A pászka ünnepének előkészítése. 35 1Majd Jozija pászka-ünnepet rendezett az Úrnak Jeruzsálemben. Az első hónap tizennegyedik napján le is vágták a húsvéti bárányt. 2A papokat kirendelte teendőik elvégzésére, és buzdította őket a templomi szolgálat ellátására. 3A levitákat pedig, akik egész Izraelt szokták tanítani, és akiket az Úrnak szenteltek, felszólította: „A szent ládát... Bővebben →

Szeptember 8. – 192. nap

  2Krón 33-34 3. MANASSZE ÉS ÁMON ISTENTELEN URALMA Manassze szembefordul atyja művével. 33 1Manassze tizenkét éves korában lépett a trónra, és ötvenöt esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. 2Azt tette, ami gonosz az Úr szemében, azoknak a népeknek borzalmas szokása szerint, akiket az Úr elűzött Izrael fiai elől. 3Ismét fölépítette a magaslatokat, amelyeket atyja, Hiszkija lerombolt, oltárokat... Bővebben →

Szeptember 7. – 191. nap

  2Krón 31-32 A bálványozás megszüntetése. 31 1Mindezek befejeztével Izrael fiai, akik csak jelen voltak, mind kivonultak Júda városaiba, aztán teljesen összetörték az emlékoszlopokat, összezúzták a bálványokat, elpusztították a magaslatokat és az oltárokat egész Júdában és Benjaminban, sőt Efraimban és Manasszéban is, teljes eredménnyel. Majd Izrael fiai valamennyien visszatértek a városaikba, mindenki a maga birtokára.... Bővebben →

Szeptember 6. – 190. nap

  2Krón 29-30 2. A NAGY MEGÚJULÁS HISZKIJA IDEJÉBEN Hiszkija trónra lépése. 29 1Hiszkija huszonöt éves korában lépett trónra, és huszonkilenc esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának Abija volt a neve és Zecharja leánya volt. 2Azt tette, ami helyes az Úr szemében, egészen úgy, ahogy atyja, Dávid tette. A templom megtisztítása. 3Uralkodásának első esztendejében és első hónapjában... Bővebben →

Szeptember 5. – 189. nap

  2Krón 27-28 Jotam uralma. 27 1Jotam huszonöt éves volt, amikor trónra lépett, és tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának, aki Cádok lánya volt, Jerusa volt a neve. 2Mindenben azt tette, ami helyes az Úr szemében, ahogy atyja, Uzija is tette, csak az Úr templomába nem ment be. A nép azonban még mindig gonosz volt. 3Ő... Bővebben →

Szeptember 4. – 188. nap

  2Krón 25-26 6. AKIK FÉL SZÍVVEL SZOLGÁLTÁK AZ URAT Amacja hallgat a törvényre és a prófétai szóra. 251Amacja huszonöt éves korában lett király, és huszonkilenc esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának, aki jeruzsálemi volt, Jehoaddán volt a neve. 2Azt tette, ami helyes az Úr szemében, de nem egész szívvel. 3Mihelyt megerősödött kezében a királyi hatalom, megölette azokat a... Bővebben →

Szeptember 3. – 187. nap

  2Krón 23-24 Jehojada főpap trónra segíti Joást. 23 1A hetedik esztendőben Jehojada elég erősnek érezte magát. Maga mellé vette a százas csoportok vezetőit: Azarjahut, Jerochám fiát, Jismaelt, Jehochanán fiát, Azarjahut, Obed fiát, Maaszejahut, Adajahu fiát, meg Elisafátot, Zikri fiát, és szövetséget kötött velük. 2Ezek aztán bejárták Júdát, összegyűjtötték a levitákat és Izrael családfőit Júda... Bővebben →

Szeptember 2. – 186. nap

  2Krón 21-22 21 1Amikor aztán Jehosafát megtért atyáihoz, Dávid városában temették el, atyái mellé. A fia, Jorám lett helyette a király. 5. ISTENTELEN KIRÁLYOK URALKODÁSA Jorám uralkodásának kezdete. 2A testvérei, vagyis Jehosafát fiai Azarja, Jechiel, Zecharjahu, Azarjahu, Michael és Sefatjahu voltak. Mindezek Jehosafátnak, Júda királyának voltak a fiai. 3Atyjuk sok ajándékot adott nekik ezüstben,... Bővebben →

Szeptember 1. – 185. nap

  2Krón 19-20 19 1Jehosafát, Júda királya, épségben visszatért Jeruzsálembe a palotájába. 2Jehu látóember, Hanani fia elébe ment és figyelmeztette Jehosafát királyt: „Hát te gonosztevőt segítesz és azokkal barátkozol, akik az Urat gyűlölik? Ezért magadra vontad az Úr haragját! 3De jócselekedeteket is talál benned, mivel eltávolítottad a bálványokat és szíved az Úr követésére hajlik.” Jehosafát... Bővebben →

Augusztus 31. – 184. nap

  2Krón 17-18 4. JEHOSAFÁT JÁMBOR URALMA Jehosafát hatalma. 17 1Helyette fia, Jehosafát lett a király. Arra törekedett, hogy erősebb legyen, mint Izrael. 2Ezért csapatokat helyezett el Júda minden megerősített városában. Helyőrségeket rendelt Júda országába és Efraimnak atyja, Aza által elfoglalt városaiba. Jehosafát buzgósága a törvényért. 3Az Úr Jehosafáttal volt, mert atyjának fiatalkori útjain járt.... Bővebben →

Augusztus 30. – 183. nap

  2Krón 15-16 Azarja próféta beszéde. 15 1Ekkor Azarjára, Oded fiára leszállt az Úr lelke. 2Kiment Aza elé, és azt mondta neki: „Hallgass meg, Aza, egész Júda és Benjamin! Az Úr veletek van, mert ti is vele voltatok. Ha keresitek, megtaláljátok, de ha elhagyjátok, ő is elhagy benneteket. 3Sok-sok nap jön Izraelre, amikor igaz Isten... Bővebben →

Augusztus 29. – 182. nap

  2Krón 13-14 2. HŰSÉG A TÖRVÉNYES PAPSÁGHOZ ABIJA URALKODÁSA ALATT A háború folytatása Abija alatt. 13 1Abija Jerobeám király 18. esztendejében lett Júda királya. 2Három évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja a gibeai Uriel leánya volt és Michajának hívták. A háború Abija és Jerobeám között is tovább folyt. 3A támadást Abija kezdte négyszázezer válogatott harcossal. Jerobeám... Bővebben →

Augusztus 28. – 181. nap

2Krón 11-12 Rechabeám tettei. 11 1Amikor Rechabeám Jeruzsálembe érkezett, összehívta Júda és Benjamin egész házát, száznyolcvanezer válogatott harcost, hogy háborút kezdjenek Izrael ellen, és visszaszerezzék a királyságot Rechabeámnak. 2De az Úr szózatot intézett Semajához, Isten emberéhez: 3„Szólj Rechabeámhoz, Salamon fiához és egész Izraelhez, mely Júdában és Benjaminban lakik! 4Ezt üzeni az Úr: Ne vonuljatok fel,... Bővebben →

Augusztus 27. – 180. nap

2Krón 9-10 Sába királynőjének látogatása. 9 1Amikor Sába királynője meghallotta Salamon hírnevét, találós kérdésekkel próbára akarta tenni. Eljött tehát hozzá Jeruzsálembe hatalmas kísérettel, tevékkel, amelyek fűszereket, töméntelen aranyat és azonkívül drágakövet hoztak. Meglátogatta Salamont, és megtárgyalt vele mindent, ami csak érdekelte. 2Salamon meg is felelt minden kérdésére. Nem volt olyan dolog, amiben Salamon tájékozatlan lett... Bővebben →

Augusztus 26. – 179. nap

2Krón 7-8 A templomszentelés. 7 1Amikor Salamon befejezte az imádságát, tűz szállt le az égből, és megemésztette az égő­ és véresáldozatokat. Ekkor az Úr dicsősége betöltötte a templomot. 2A papok nem is tudtak bemenni az Úr templomába, mert az Úr dicsősége betöltötte az Úr templomát. 3Izrael fiai mindnyájan látták, amint a tűz és az Úr... Bővebben →

Augusztus 25. – 178. nap

2Krón 5-65 1Elkészült tehát minden fölszerelés, amelyet Salamon király az Úr temploma számára készíttetett. Aztán Salamon behordta atyjának, Dávidnak adományait, majd az aranyat, az ezüstöt és az összes szereket elhelyezte Isten templomának kincstárában.A szövetség ládájának átvitele.2Azután Salamon összegyűjtötte Izrael elöljáróit, a törzsek fejeit, Izrael fiainak családfőit Jeruzsálembe, hogy fölvigyék az Úr szövetségének ládáját Dávid városából,... Bővebben →

Augusztus 24. – 177. nap

  2Krón 3-4 A templomépítés munkálatai. 3 1Salamon hozzá is látott, hogy templomot építsen az Úrnak Jeruzsálemben, Morija hegyén, ahol az Úr megjelent atyjának, Dávidnak; azon a helyen, amelyet Dávid a jebuzita Ornan szérűjén kijelölt. 2Uralkodásának negyedik esztendejében, a második hónap második napján kezdte el az építkezést. 3Salamon az Isten háza építésekor ekkora alapokat vetett:... Bővebben →

Augusztus 23. – 176. nap

  2Krón 1-2 A Krónikák második könyve IV. SALAMON ÉS A TEMPLOMÉPÍTÉS Salamon bölcsességet kér az Úrtól. 1 1Salamon, Dávid fia megszilárdította királyi hatalmát. Vele volt ugyanis az Úr, az ő Istene, és mind nagyobbá tette. 2Salamon meghívta egész Izraelt: az ezredeseket, a századosokat, a bírákat és Izrael minden főemberét, a családok fejeit. 3Salamon és... Bővebben →

Augusztus 22. – 175. nap

  1Krón 27-29 A hadsereg szervezete és a kormányzás. 27 1Izrael fiai számuk szerint: A családfők, az ezres és százas csoportok fejei és az írnokok, akik a népet szolgálták: a király minden ügyében ezek az osztályok voltak illetékesek. Hónapról hónapra az egész év folyamán mindig egy intézkedett közülük. Minden osztályba 24 000 ember tartozott. 2Az... Bővebben →

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑