Augusztus 19. – 172. nap

  1Krón 21-22 III. A TEMPLOMÉPÍTÉS ELŐZMÉNYEI A népszámlálás. 21 1A sátán Izrael ellen fordult és rászedte Dávidot, hogy számlálja meg Izraelt. 2Dávid így szólt Joábhoz és a nép főembereihez: „Menjetek és vegyétek számba Izraelt Beersebától Dánig. Hozzátok el (az eredményt), hogy megtudjam a számát.” 3De Joáb ellene vetette: „Az Úr növelje népét a százszorosára,... Bővebben... →

Augusztus 18. – 171. nap

  1Krón 19-20 19 1Ezután történt, hogy Nachas, az ammoniták királya meghalt. Helyette a fia lett a király. 2Dávid így szólt: „Barátságot akarok mutatni Nachas fia, Hanun iránt, mivel apja is szívélyes volt irántam.” Követeket küldött tehát Dávid hozzá, hogy vigasztalják atyja miatt. Dávid szolgái el is mentek az ammoniták földjére Hanunhoz, hogy vigasztalják. 3De... Bővebben... →

Augusztus 17. – 170. nap

  1Krón 17-18 Nátán próféta. 17 1Amikor Dávid már a házában lakott, így szólt Nátán prófétához: „Nézd, én már cédrusházban lakom, az Úr szövetségének ládája pedig sátor alatt van.” 2Nátán így felelt Dávidnak: „Valósítsd meg mind, amit elterveztél, hiszen az Isten veled van.” 3De Isten szava még azon az éjjelen felszólította Nátánt: 4„Menj és mondd... Bővebben... →

Augusztus 16. – 169. nap

  1Krón 15-16 2. A SZÖVETSÉG LÁDÁJA DÁVID VÁROSÁBAN Az átvitel előkészítése. 15 1Ő meg házakat épített magának Dávid városában, helyet jelölt ki Isten ládája számára, és fölvert ott egy sátrat. 2Aztán így rendelkezett: „Senki sem hozhatja el Isten ládáját, csak a leviták, mert őket választotta ki az Úr, hogy vigyék az Isten ládáját, és... Bővebben... →

Augusztus 15. – 168. nap

  1Krón 13-14 A szövetség ládáját elhozzák Kirjat-Jearimból. 13 1Dávid tanácsot tartott az ezres és százas csoportok vezetőivel és a vezérekkel. 2Ezt mondta Dávid Izrael egész közösségének: „Ha jónak látjátok, és ha az Úr, a mi Istenünk úgy határoz, elküldünk testvéreinkhez, akik Izrael földjén élnek, valamint a papokhoz és a levitákhoz a városaikba és a... Bővebben... →

Augusztus 14. – 167. nap

  1Krón 11-12 II. DÁVID ÉS A TEMPLOMI ISTENTISZTELET MEGSZERVEZÉSE 1. DÁVID KIRÁLYSÁGA Dávid fölkenése. 11 1Egész Izrael összegyűlt Hebronban Dávidnál, és így beszéltek: „Nézd, a te csontod és húsod vagyunk. 2Már tegnap és tegnapelőtt, Saul uralkodása idején is te vezetted harcba Izraelt és te hoztad haza. Azonkívül az Úr, a te Istened azt mondta... Bővebben... →

Augusztus 13. – 166. nap

  1Krón 9-10 Jeruzsálem, a szent város. 9 1Egész Izrael be volt osztva csoportokra, és bejegyezték őket Izrael és Júda királyainak évkönyveibe. De hűtlenségük miatt fogságba hurcolták őket Babilonba. 2Akik azelőtt városaikban és birtokukon laktak, azok az izraeliták voltak, a papok, a leviták és a templomszolgák. 3Jeruzsálem lakói Júda fiai, Benjamin fiai, Efraim és Manassze... Bővebben... →

Augusztus 12. – 165. nap

  1Krón 7-8 7. AZ ÉSZAKI TÖRZSEK Isszachár. 7 1Isszachár fiai: Tola, Pua, Jasub és Simron, négyen. 2Tola fiai: Uzi, Refaja, Jeriel, Jechmáj, Jibezám és Semuel, Tola nemzetségének fejei, vitéz férfiak, nemzetségük szerint. Számuk Dávid korában 22 600 volt. 3Uzi fia: Jiszrachja. Jiszrachja fiai: Michael, Obadja, Joel és Jiszchija, összesen öt családfő. 4Hozzájuk (tartozott) még... Bővebben... →

Augusztus 11. – 164. nap

  1Krón 5-6 5. A JORDÁNON TÚLI TÖRZSEK Ruben. 5 1Rubennek, Izrael elsőszülöttének a fiai. Ő volt igazában az elsőszülött, de mivel beszennyezte apja ágyát, elsőszülöttségi jogát Józsefnek, Izrael fiának fiai kapták. Ruben nemzetsége tehát elvesztette elsőszülöttségi jogát, 2s Júda lett a legerősebb testvérei között. Az uralkodó belőle került ki, míg az elsőszülöttségi jog Józsefé... Bővebben... →

Augusztus 10. – 163. nap

  1Krón 3-4 3. DÁVID HÁZA Dávid fiai. 3 1Dávid fiai, akik Hebronban születtek: Amnon, az elsőszülött, aki a jiszreeli Achinoamtól született. A második Dániel, a kármeli Abigailtól, 2a harmadik Absalom, Maachának, Talmai gesuri király leányának a fia, a negyedik Adonija, Haggit fia, 3az ötödik az Abitaltól született Sefatja, a hatodik az Egla nevű feleségétől... Bővebben... →

Augusztus 9. – 162. nap

  1Krón 1-2 A Krónikák első könyve I. A DÁVIDRA IRÁNYULÓ CSALÁDFÁK 1. ÁDÁMTÓL IZRAELIG A három főcsoport. 1 1Ádám, Szet, Enos, 2Kenán, Mahalaleel, Járed, 3Hénok, Metuselach, Lámech, 4Noé, Szem, Kám, Jáfet. A jafetiták. 5Jáfet fiai: Gomer, Magóg, a médek, Javan, Tubal, Mesek és Tirasz. 6Gomer fiai: Askenáz, Rifát és Togorma. 7Javan fiai: Elisa, Tarsis,... Bővebben... →

Augusztus 8. – 161. nap

  2Kir 23-25 A törvény ünnepélyes felolvasása. 23 1Erre a király magához hívatta Júda és Jeruzsálem véneit. 2Aztán elment a király az Úr templomába, s vele Júda férfiai és Jeruzsálem minden lakója, a papok és a próféták és az egész nép apraja-nagyja. És felolvastatta az Úr templomában talált törvénykönyv egész tartalmát. 3Aztán a király az... Bővebben... →

Augusztus 7. – 160. nap

  2Kir 21-22 2. KÉT ISTENTELEN KIRÁLY Manassze uralma Júdában (687– 642). 21 1Manassze tizenkét esztendős volt, amikor király lett és ötvenöt évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Hefci-Bahnak hívták. 2Azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében: azoknak a népeknek iszonyatos tetteit követte, amelyeket az Úr elűzött Izrael fiai elől. 3Újra fölépítette a magaslati helyeket, amelyeket... Bővebben... →

Augusztus 6. – 159. nap

  2Kir 19-20 Izajás próféta. 19 1Amikor Hiszkija király meghallotta, megszaggatta ruháját, vezeklőruhát öltött magára és elment az Úr templomába. 2Eljákim udvarmestert pedig és Sebna írnokot meg a papság véneit elküldte – vezeklőruhába öltözve – Ámoc fiához, Izajás prófétához. 3Így szóltak hozzá: „Ezt üzeni Hiszkija: Ez a nap a rettegés, a megpróbáltatás és a gyalázat... Bővebben... →

Augusztus 5. – 158. nap

  2Kir 17-18 Hósea uralma Izraelben (732–724). 17 1A jeruzsálemi Acház 12. évében Ela fia, Hósea lett Szamáriában Izrael királya, kilenc esztendőre. 2Azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében, de azért nem úgy, mint Izraelnek azok a királyai, akik előtte voltak. 3Asszíria királya, Szalmanasszár hadat vezetett ellene, Hósea azonban behódolt és adózott neki. 4De... Bővebben... →

Augusztus 4. – 157. nap

  2Kir 15-16 Uzija uralma Júdában (781–740). 15 1Izrael királyának, Jerobeámnak 27. esztendejében Amacja fia, Uzija lett Júda királya. 2Tizenhat éves volt, amikor király lett, és ötvenkét esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. 3Anyját Jecholjának hívták és jeruzsálemi volt. Azt tette, ami kedves volt az Úr szemében, egészen úgy, mint atyja tette. 4De a magaslati helyeket nem rombolták... Bővebben... →

Augusztus 3. – 156. nap

  2Kir 13-14 Joachász uralma Izraelben (814– 798). 13 1Achaszja fiának, Joásnak, Júda királyának 23. esztendejében Jehunak a fia, Joachász lett király Izraelben, Szamáriában, tizenhét esztendőre. 2Azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében, Nebat fiának, Jerobeámnak bűneit utánozta, amelyekkel az Izraelt is bűnbe vitte, s nem hagyott fel velük. 3Ezért fellángolt az Úr haragja... Bővebben... →

Augusztus 2. – 155. nap

  2Kir 11-12 6. ATALJA URALMÁTÓL KEZDVE ELIZEUS HALÁLÁIG Atalja története (841–835). 11 1Amikor Achaszja anyja, Atalja látta, hogy fia halott, az egész királyi családot kiirtotta. 2Csakhogy Jorám király lánya, Achaszja húga, Jehoseba fogta bátyja fiát, Joást, és titokban kimentette a király halálra szánt fiai közül, bevitte dajkájával együtt ágyasházába. Így elrejtette Atalja elől, nehogy... Bővebben... →

Augusztus 1. – 154. nap

  2Kir 9-10 5. JEHU TÖRTÉNETE Elizeus egy tanítványa fölkeni Jehut királlyá. 9 1Elizeus magához szólította az egyik prófétatanítványt, és azt mondta neki: „Övezd fel derekadat, vedd kezedbe ezt az olajoskorsót, és menj el a gileádi Ramotba. 2Ha megérkezel, keresd meg ott Jehut, Nimsi fiának, Josafátnak a fiát. Menj oda hozzá, hívd ki barátai köréből,... Bővebben... →

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑