Január 19. – 325. nap

 

Oz 11-12

Az Úr számon kéri a nép szeretetlenségét

111Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem, Egyiptomból hívtam meg a fiamat. 2De minél jobban hívtam őket, annál inkább eltávolodtak tőlem: Baáloknak áldoztak, bálványoknak gyújtottak jó illatot.3Pedig én tanítottam meg járni Efraimot, a karomon hordoztam; mégsem ismerték el, hogy a gondjukat viseltem. 4Puha kötelékekkel vonzottam őket, a szeretet kötelékeivel. Olyan voltam hozzájuk, mint aki arcához emeli a csecsemőt; lehajoltam hozzá, enni adtam neki. 5Visszatér Egyiptom földjére, Asszíria lesz a királya, mert nem akarnak megtérni. 6Kard járja be városait, megöli gyermekeit és elpusztítja erődeit.

Isten megbocsátó szeretete

7Népem gyönge a hűtlenség miatt, Baált hívják segítségül, de az nem emeli fel őket. 8Hogyan vethetnélek el, Efraim, hogyan hagyhatnálak el, Izrael? Elvethetlek-e, mint Admát, olyanná tehetlek-e, mint Cebojimot? Szívem elváltozott, egész bensőm remeg. 9Nem hagyom, hogy fellobbanjon haragom: Efraimot nem pusztítom el többé, mert Isten vagyok, nem ember; a körödben élő Szent, és nem szeretem a pusztítást.

Visszatérés a fogságból

10Az Urat fogják követni, aki úgy fog majd ordítani, mint az oroszlán; igen, ordítani fog, és fiai elősietnek nyugatról. 11Mint a madár, elősietnek Egyiptomból, mint a galamb, Asszíria földjéről, és visszatelepítem őket házaikba – mondja az Úr.

Izrael vallási és politikai romlottsága

121Efraim hazugsággal vesz körül, Izrael háza meg hamissággal. [De Júda még ismeri az Istent, és a Szent népének nevezik.] 2Efraim szelet terel, egész nap a keleti szél után fut. Bővelkedik a hazugságban és erőszakban, szövetségre lép Asszíriával, olajat szállít Egyiptomnak.

Jákob ellen

3Ezért az Úr perbe száll Izraellel, megbünteti Jákobot utai szerint, megfizet neki tettei szerint. 4Már az anyaméhben félrelökte testvérét, ereje teljében az Istennel küzdött. 5Küzdött az angyallal és diadalmaskodott, sírt és könyörgött neki. Bételben rátalált, és ott beszélt velünk. 6Igen, az Úr, a Seregek Istene, Úr az ő neve. 7Te pedig térj vissza Istenedhez, maradj hűséges, tartsd meg a törvényt, s mindig a te Istenedben reménykedjél.

Izrael kapzsisága és bűnhődése

8Kánaán hamis mérleget tart kezében, mert szeret csalni. 9Efraim így szólt: „Nos, meggazdagodtam, egész vagyont szereztem magamnak.” De nem marad semmi javaiból, mert vétkek terhelik.

A megbocsátás reménye

10Én vagyok az Úr, a te Istened, amióta elhagytad Egyiptom földjét. Újra sátrakban kell majd laknod, mint a találkozás napján; 11szólni fogok a prófétákhoz, bőven adom a látomásokat, és a próféták által osztom a halált.

Újabb fenyegetések

12Gileád csupa gonoszság, tele vannak csalárdsággal. Gilgalban ökröknek áldoznak. Oltáraik ezért kőhalmazzá válnak a szántóföld barázdái mellett.

Jákob és Efraim ellen

13Arám mezejére menekül Jákob, asszonynak szolgál Izrael, asszony nyáját legelteti. 14Egy próféta által hozta fel az Úr Izraelt Egyiptomból; egy próféta legeltette. 15Efraim keserűen lázadozott: de a kiontott vér visszaszáll rá, az Úr megtorolja gyalázkodását.

 

Sir 11

Ne ítélj látszat szerint!

111A bölcsesség fölemeli a szegény fejét, s a főemberek között juttat neki helyet. 2Senki fiát ne dicsérd a szépsége miatt, s a külseje miatt ne vess meg senkit. 3Milyen kicsi a méh a röpködők között, mégis, amit termel, az pompás édesség. 4A ruhádra, amit hordasz, ne légy soha büszke, és ne tetszelegj, hogyha más magasztal. Mert a Fölségesnek művei csodásak, de a ténykedését senki sem láthatja. 5Már nem egy uralkodó az utcára került, és megkoronáztak semmibe vetteket. 6Megvetés lett sorsa számos hatalmasnak, és sok nagyra tartott került más kezére.

Megfontoltság és nyugalom

7Amíg utána nem jársz a dolognak, ne kárhoztass senkit, vizsgáld ki az ügyet, csak azután korholj. 8Addig ne felelj, amíg mást meg nem hallgatsz, és ne beszélj bele a más beszédébe. 9Ne vitázz olyasmin, amihez nincs közöd, s az istentelenek vitáiban ne végy részt. 10Fiam, ne vágj bele sokféle üzletbe, adósságra jutsz, ha szaporítod őket. Akkor sem éred el célodat, ha rohansz, s hiába menekülsz, nem tudsz szabadulni. 11Van, aki töri magát, fárad és gyötrődik, mégse halad eléggé dolgával.

Csak Istenben bízzál!

12Van, aki ellankad és segítségre szorul, erőben szegény, csak gyengeségben gazdag, de az Úrnak irgalommal tekint rá a szeme, és ki is emeli nyomorúságából. 13Fölemeli fejét, hogy sokan csodálják. 14A jó és a balsors, az élet és a halál, a szegénység és a gazdagság: minden Istentől van. 17A jó emberek megtartják az Úr adományát, tetszése örökös jólétet biztosít. 18Gazdag lett a fösvény, mert gyötörte magát, pedig csak ennyi lesz a jutalma, nem több: 19amely napon mondja, „Végre nyugalmam van, mostantól már csak javaimat élvezem,” nem tudja, még mennyi ideje van hátra, és mindent másra hagy, mert meg kell halnia. 20Tarts ki munkád mellett, lelj benne örömet, és öregedjél meg a foglalkozásodban. 21Ne nézd csodálkozva a bűnös műveit, bízzál az Úrban, s maradj meg a munkád mellett. Mert az Úr számára nagyon könnyű dolog a szegényt hirtelen gazdaggá tenni.22A jámbor jutalma az Úrnak áldása; áldását kiárasztja egy szempillantás alatt. 23Ne mondd: „Mire volna nekem még szükségem, mi az a jó, aminek még híjával vagyok?” 24Ne mondd: „El vagyok látva mindennel, érhet-e bármiféle balsors?” 25Egyetlen jó nap is feledteti a bajt, s a boldogság emlékét egy rossz nap is eltörli.26Könnyen kifizeti Isten az embert a halála napján érdemei szerint. 27Ha rossz idők járnak, feledésbe merül az élvezet, az embernek a halála tárja fel tetteit. 28Míg meg nem hal, ne mondj boldognak senkit, csak a halálakor lehet latra vetni az embert.

Ne bízzál a gonosz emberben!

29Akárki jöttmentet ne vezess házadba, mert az alattomos sok-sok cselt vet. 30Mint a kosárba zárt fogoly a gőgös szív, kémhez hasonlít, aki gyenge pontot keres. 31A rágalmazó rosszra csavarja el a jót, kivetnivalót lel még a legjobb dolgokon is. 32Egyetlen szikrából nagy tűz támad, a mihaszna ember vérre leselkedik. 33Óvakodj a gonosztól, mert rosszat forral, nehogy örök szégyenfoltot ejtsen rajtad. 34Ha befogadod az idegent, zavart kelt körötted, elidegenít családod tagjaitól is.

 

Jak 3

A nyelv megfékezése.

31Testvéreim, ne akarjatok annyian tanítók lenni, hisz tudjátok, hogy ránk annál súlyosabb ítélet vár. 2Mert sokban vétünk mindnyájan. Ha valaki nyelvével nem vétkezik, az tökéletes férfi, az képes egész testét is megfékezni. 3Ha ugyanis a lovak szájába zablát teszünk, hogy engedelmeskedjenek, akkor egész testüket irányíthatjuk. 4Lám, a hajókat is, bármilyen nagyok, bármilyen erős szelek hajtják is őket, a kis kormány oda irányítja, ahova a kormányos akarja. 5Ugyanígy parányi testrész a nyelv is, mégis nagy dolgokat vallhat magáénak. Nézd, milyen kicsi a tűz, és milyen nagy erdőt felgyújt! 6A nyelv is tűz, a gonoszság világa. A nyelv az a tagunk, amely egész testünket beszennyezi, lángba borítja változékony életünket, maga meg a pokoltól fogott tüzet. 7Mert az összes vadak, madarak, csúszómászók és tengeri állatok természetét meg lehet szelídíteni, s meg is szelídíti az emberi természet, 8de a nyelvet senki emberfia nem képes megszelídíteni: az nyugtalan gonosz, tele van halálos méreggel. 9Vele áldjuk az Urat és az Atyát, és vele átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlóságára vannak teremtve. 10Ugyanabból a szájból áldás és átok jön. Testvéreim, ennek nem volna szabad így lennie! 11Vajon a forrás esetében ugyanabból a nyílásból édes víz is fakad meg keserű is? 12Testvéreim, teremhet fügefán olajbogyó vagy szőlőn füge? Nem törhet elő sós forrásból édes víz.

A bölcsesség.

13Van köztetek bölcs és értelmes ember? Azt a helyes életmódból fakadó, szelíd bölcsességben végbevitt cselekedetei bizonyítsák. 14Ellenben ha keserű irigység és önzés van szívetekben, ne dicsekedjetek, és ne hazudjatok az igazsággal ellentétben. 15Ez a bölcsesség ugyanis nem felülről származik, hanem földi, érzéki, sátáni. 16Mert ahol irigység és önzés honol, ott zűrzavar van és mindenféle hitványság. 17A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el, és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató. 18Az igazság gyümölcsét békében vetik el azok számára, akik békét teremtenek.

 

Sumner Beach, Christchurch, NZ
Sumner Beach, Christchurch, NZ

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑