November 14. – 259. nap

 

Jer 1-2

Jeremiás jövendölése

Cím.

1 1Jeremiásnak, Hilkija fiának a szavai, aki abból a papi családból származott, amely a Benjamin földjén levő Anatotban lakott. 2Az Úr Jozijának, Ámon fiának, Júda királyának napjaiban, uralkodásának 13. esztendejében intézte hozzá szózatait, 3aztán Jojakimnak, Jozija fiának, Júda királyának napjaiban is, egészen addig, míg Cidkijának, Jozija fiának, Júda királyának 11. esztendeje el nem telt, amikor is fogságba vitték Jeruzsálemet, az ötödik hónapban.

I. JÖVENDÖLÉSEK JÚDA ÉS JERUZSÁLEM ELLEN

1. JOZIJA URALKODÁSA IDEJÉN

Jeremiás meghívása

4Így szólt hozzám az Úr: 5„Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára.” 6Erre azt mondtam: „Jaj, Uram Isten! Nézd, nem tudok én beszélni, hiszen még ifjú vagyok.” 7De az Úr így válaszolt: „Ne mondd azt, hogy ifjú vagyok, hanem menj el azokhoz, akikhez küldelek, és mondd el nekik mind, amit parancsolok. 8Ne félj tőlük, mert veled vagyok, és megoltalmazlak – az Úr mondja ezt neked.” 9Akkor az Úr kinyújtotta kezét, megérintette ajkamat és így szólt hozzám: 10„Nézd, ajkadra adom szavaimat, ma nemzetek és országok fölé állítalak, hogy gyomlálj és rombolj, pusztíts és szétszórj, építs és ültess.” 11Aztán az Úr szólt és megkérdezte tőlem: „Mit látsz, Jeremiás?” Erre így feleltem: „Korán virágzó fának ágát látom.” 12Az Úr erre azt mondta: „Jól látod. Mert jó korán virrasztok szavam fölött, hogy beteljesítsem.” 13Másodszor is szólt hozzám az Úr: „Mit látsz még?” Ezt feleltem: „Forró fazekat látok, amelynek tartalma észak felől buzog.” 14Erre az Úr így szólt: Észak felől támad a veszedelem ennek a földnek minden lakójára, 15mert összehívom észak országait – mondja az Úr. El is jönnek, és mindegyikük felállítja trónját Jeruzsálem kapui előtt, sőt a falai mentén körös-körül, és Júda minden városa körül. 16Akkor majd kimondom ellenük ítéletemet minden gonoszságukért, amiért elhagytak: idegen isteneknek mutattak be illatáldozatot, és a saját kezük műveit imádták. 17Azért hát övezd fel derekadat: kelj föl és mondd el nekik mind, amit parancsolok neked. Ne ijedj meg tőlük, különben én ijesztelek meg a szemük előtt. 18Én meg a mai napon erős várossá teszlek; vasoszloppá és ércfallá az egész ország ellenében; Júda királyai és főemberei ellen, papjai és egész népe ellen. 19Harcolni fognak ugyan ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok és megszabadítalak – mondja az Úr.

Jeremiás korai beszédeiből: Izrael hűtlensége

2 1Így szólt hozzám az Úr: 2Menj, és kiáltsd Jeruzsálem fülébe: Ezt mondja az Úr: Még emlékszem ifjúkorod hűségére, és jegyességed idejének szeretetére. Hogy követtél akkor a pusztában, azon a földön, amelyen nem szoktak vetni! 3Izrael akkor az Úr szent tulajdona volt, az ő aratásának első termése. Azok, akik enni próbáltak belőle, mind megbűnhődtek, bajok szakadtak rájuk – mondja az Úr. 4Halljátok az Úr szavát, Jákob háza, és Izrael házának minden nemzetsége! 5Ezt mondja az Úr: Mi kivetnivalót találtak bennem atyáitok, hogy elidegenedtek tőlem? Üres semmiségnek szegődtek nyomába, így maguk is semmivé lettek. 6Még csak azt sem mondták: Hol van az Úr, aki felhozott minket Egyiptom földjéről; aki átvezetett a sivatagon, a kietlen és puszta földön, a szomjúság és a halál árnyékának földjén, amelyen senki sem jár, és ember sem lakik? 7Én vezettelek el benneteket a termékeny földre, hogy gyümölcsét és bőséges javait élvezzétek. De ti, alighogy bevonultatok, megfertőztétek földemet, és tulajdonomat utálatossá tettétek. 8A papok sem kérdezték: Hol van az Úr? És akik a törvényt magyarázzák, azok sem ismertek. A pásztorok ellenem lázongtak, a próféták meg Baál nevében prófétáltak, és azokhoz szegődtek, amik tehetetlenek. 9Ezért még perelek veletek – mondja az Úr –, és perbe szállok fiaitok fiaival is. 10Hajózzatok át Kittim szigeteire, küldjetek követséget Kedárba; figyeljétek meg jól és nézzétek meg: Vajon történt-e ott ilyen dolog? 11Fölcserélte-e valamelyik nemzet isteneit, jóllehet azok nem is istenek? S az én népem mégis fölcserélte Dicsőségét olyasmivel, ami csupa tehetetlenség. 12Ámuljatok el rajta, ti egek, borzadjatok meg és rémüljetek el! – mondja az Úr. 13Mert kétszeres gonoszságot követett el népem: elhagytak, engem, az élő vizek forrását, azért, hogy ciszternákat ássanak maguknak, ciszternákat, amelyek megrepedeznek, így nem tarthatják meg a vizet. 14Vajon rabszolga-e Izrael, tán szolgaságra született? Miért lett hát prédává? 15Oroszlánok ordítanak fölötte hangosan bömbölve. Pusztasággá tették országát, városai elhamvadtak, senki sem lakik bennük. 16Még Nof és Tafnesz népe is simára borotválta fejed tetejét. 17Vajon nem magadnak köszönhetted, amiért elhagytad az Urat, a te Istenedet? 18Mert mi dolgod van Egyiptom útján? Talán, hogy a Nílus vizét igyad? És mire jó Asszíriába menned? Hogy a Folyam vizét igyad? 19A magad gonoszsága fenyít meg, és a saját hűtlenséged lesz a büntetésed. Tudd meg hát és lásd. Milyen gonosz és keserves dolog, hogy elhagytad az Urat, a te Istenedet, s hogy nincs meg benned a tőlem való félelem – mondja az Úr, a Seregek Istene. 20Bizony, régen széttörted már igádat, és széttépted bilincseidet. Így szóltál: „Nem szolgállak tovább!” Ugyanakkor minden magaslaton és minden lombos fa alatt lefeküdtél, te céda nő. 21Mint nemes szőlővesszőt, úgy ültettelek el, mint egészen kiváló fajtát. Hogy is lett belőled vadszőlő, vadszőlőnek fattyú hajtása? 22Még ha nátronnal mosod is magadat, és jó sok lúgot használsz is hozzá: gonoszságod akkor is megmarad színem előtt, bélyegül – mondja az Úr, a Seregek Istene. 23Hogy is mondhatnád: „Nem vagyok tisztátalan, nem szegődtem a Baálok nyomába?” Nézd csak meg lábad nyomát a völgyben, és ismerd el, mit tettél! Olyan vagy, mint a gyors lábú tevekanca, amely szertekalandozik útjain, 24majd kitör a pusztába, s vágytól lihegve levegő után kapkod. Ki csillapíthatná le gerjedelmét? Bárki keresi, nem fárad hiába, megtalálhatja, együtt a párjával. 25Vigyázz a lábadra, nehogy lejárd még a sarudat is; és a torkodra, nehogy egészen kiszáradjon! Ám te így beszélsz: „Mit törődöm vele! Akkor is az idegeneket szeretem, mégis a nyomukba szegődöm.” 26Ahogy megszégyenül a tolvaj, ha rajtakapják, úgy szégyenül meg Izrael háza is. Ők maguk, királyaik és fejedelmeik, papjaik és prófétáik, 27mind, akik így szólnak egy fadarabhoz: „Atyám vagy.” És egy kőhöz: „Te szültél.” Hátukat fordítják felém s nem arcukat, de ha nyomorúság tör rájuk, könyörögnek: „Kelj fel! Ments meg minket!” 28Hol vannak hát isteneid, amelyeket csináltál magadnak? Keljenek fel, s mentsenek meg a nyomorúság idején! Mert annyi istened van, Júda, ahány városod; és annyi oltára van nálad Baálnak, ahány utcája Jeruzsálemnek. 29Miféle panaszt emelhettek ellenem, ti, akik hűtlenül elhagytatok? – mondja az Úr. 30Hiába ostoroztam fiaitokat, a fenyítés nem fogott rajtuk. Kardotok megemésztette prófétáitokat, mint a pusztító oroszlán. 31Micsoda nemzetség vagytok! Figyeljetek csak az Úr szavára: hát olyan voltam én Izraelnek, mint a puszta, vagy mint a sötétség földje? Miért mondja hát népem: „A magunk útján járunk, nem térünk többé hozzád vissza.” 32Vajon elfeledkezhet-e a lány ékszeréről, és övéről a menyasszony? Népem mégis megfeledkezett rólam, már számtalan napja. 33Milyen jól ismered az utat, amely a szerelmeskedéshez vezet! Sőt ahhoz is hozzászoktattad lépteidet, hogy együtt járj a gonoszsággal! 34Még kezedhez is ártatlanok vére tapad, de nem azért, mert betörésen kaptad rajta őket. Igen, még felelni fogsz mindezért! 35Azt mondod ugyanis: „Ártatlan vagyok, hiszen a haragja is elkerült.” Csakhogy számadást tartok veled, amiért azt mondod: „Nem vétkeztem.” 36Mekkora könnyelműséggel cserélgeted útjaidat! De csalódni fogsz Egyiptomban is, mint ahogy csalódtál Asszíriában. 37Onnan is menned kell majd, úgyhogy a fejedre kulcsolod kezedet. Mert az Úr azokat is elveti, akikre támaszkodol; bizony nem lesz velük szerencséd.

 

Péld 31,1-31

VIII. LAMUEL SZAVAI

31 1Lamuelnek, Massza királyának szavai, amelyekkel az anyja oktatta: 2Mi van veled, fiam, méhemnek magzata, fogadalmam fia? 3Erődet ne add az asszonyoknak, sem részedet a királyok megbuktatóinak. 4Nem illik a királyhoz, Lamuel, nem illik a királyhoz bort inni, sem a fejedelemhez erős italra vágyni. 5Aki iszik, megfeledkezik a törvényről, és megcsorbítja az elnyomottak jogát. 6A kétségbeeső kapjon erős italt, és a bort az elkeseredettnek adjátok. 7Hadd igyék, aztán felejtse nyomorát, és ne gondoljon többé a kínjaira. 8Nyisd ki a szádat ahelyett, aki néma, a gyámoltalanok ügye védelmében. 9Nyisd ki a szádat és dönts igazságosan, szerezz érvényt a szegény s elnyomott igazának!

IX. A DERÉK ASSZONY DICSÉRETE

10Derék asszonyt ki talál? Értéke a gyöngyét messze meghaladja. 11Férje (egész) szívével ráhagyatkozik, és nem jár rosszul vele. 12Mindig a javára van, sose a kárára, életének minden napján. 13Előteremti a gyapjút és a kendert, és mindent beszerez, ügyes kézzel. 14Olyan, mint a kalmárok hajója: messze földről szállítja az élelmet. 15Bár még éjszaka van, már fölkel, és ellátja a háza népét eledellel, szolgálólányait egy egész napra valóval. 16Szántóföld után néz és meg is szerzi, szőlőt telepít a keze munkájából. 17Jól körülköti derekát az övével, és nekifeszíti karját a munkának. 18Tudja, hogy jó hasznot hajt, éjnek idején sem alszik ki lámpája. 19Kinyújtja a karját a guzsaly után, és a kezével megfogja az orsót. 20Kiterjeszti kezét az elnyomott fölé, a szűkölködőnek meg a karját nyújtja. 21Nem kell féltenie háza népét a hótól: egész háza népét ellátta kettős ruhával, 22és takarókat is csinált magának. Ruhája bársonyos len és bíbor gyapjú. 23Férjét a kapuknál igen nagyra tartják, hogyha tanácsban ül az ország véneivel. 24Ingeket is készít és eladja őket, öveket is árul a kereskedőnek. 25Az erő érzete veszi körül, vidáman néz a jövendő elé. 26Ha kinyitja a száját, bölcsen beszél, jóságos tanítás (árad) a nyelvéről. 27Szemmel tartja háza népének munkáját, a tétlen lustaság nem kenyere. 28Kiállnak fiai, s boldognak hirdetik, a férje is fölkel és így dicséri: 29„Sok asszony megmutatta, milyen derék, de te felülmúlod őket, mind valamennyit!” 30Csalfa dolog a báj, a szépség mulandó, de az okos asszonynak kijár a dicséret. 31Magasztaljátok keze munkájáért, a városkapuknál dicsérjék tetteit!

 

2Kor 9

A jótékonyság áldásai.

9 1A szenteknek való gyűjtésről fölösleges többet írnom. 2Hiszen ismerem készséges szíveteket, és dicsérlek is benneteket a macedónoknak. Tavaly óta Achája is készen áll rá, és buzgóságotok sokakat föllelkesített. 3Mégis elküldtem a testvéreket, hogy a dicséret, amelyben benneteket részesítettem, e tekintetben alaptalannak ne bizonyuljon, hanem amint mondtam, készen álljatok. 4Különben ha macedónok jönnek velem, s készületlenül találnak titeket, mi is szégyent vallunk ebben az ügyben és ti még inkább. 5Ezért tartottam szükségesnek, hogy felszólítsam a testvéreket, menjenek előre el hozzátok, és gyűjtsék össze a megígért adományt. Minden legyen készen, hogy a bő áldás, ne a szűk alamizsna képét mutassa. 6Azt mondom ugyanis: Aki szűken vet, szűken is arat; s aki bőven vet, bőven arat. 7Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti. 8Isten elég hatalmas ahhoz, hogy bőven megadjon nektek minden adományt, hogy mindig és minden tekintetben bőven ellátva készen legyetek minden jótettre. 9Az Írásban ezt olvassuk: Osztogat, adakozik a szegénynek, és jósága mindvégig megmarad. 10Aki pedig magot ad a magvetőnek és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, 11hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát vált ki Isten iránt. 12Mert, ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nemcsak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk. 13Ha tehát kitartotok a jótékonykodásban, Istent magasztalják érte, mivel készségesen vallomást tettetek Krisztus evangéliumáról, és bőkezűségetekkel kifejezésre juttattátok a velük és a többiekkel való közösséget. 14Imádkoznak is majd értetek, és vágyódnak utánatok abban a tudatban, hogy Isten kegyelme bőségesen kiáradt rátok. 15Hála legyen Istennek, kimondhatatlan ajándékáért!

 

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑