Augusztus 9. – 162. nap

 

1Krón 1-2

A Krónikák első könyve

I. A DÁVIDRA IRÁNYULÓ CSALÁDFÁK

1. ÁDÁMTÓL IZRAELIG

A három főcsoport.

1 1Ádám, Szet, Enos, 2Kenán, Mahalaleel, Járed, 3Hénok, Metuselach, Lámech, 4Noé, Szem, Kám, Jáfet.

A jafetiták.

5Jáfet fiai: Gomer, Magóg, a médek, Javan, Tubal, Mesek és Tirasz. 6Gomer fiai: Askenáz, Rifát és Togorma. 7Javan fiai: Elisa, Tarsis, a kittimek és a dananimok.

A kamiták.

8Kám fiai: Kus, Micrajim, Put és Kánaán. 9Kus fiai: Szeba, Havila, Szabata, Ráma és Szabteka. Ráma fiai: Szeba és Dedán. 10Kus nemzette Nimródot, ő gyakorolt elsőnek hatalmat a földön. 11Micrajim leszármazottai a luditák, az anamiták, a lehabiták, a naftuchiták, 12a patraziták, a kaszlukiták és a kaftoriták, akiktől a filiszteusok eredtek. 13Kánaán nemzette Szidont, az elsőszülöttet és Hetet, 14továbbá a jebuzitát, az amoritát, a gargazitát, 15a hivvitát, az arkitát és a szinitát, 16az arvaditát, a zemaritát és a hamatitát.

A szemiták.

17Szem fiai: Elám, Asszur, Arpachsád, Lud és Arám. Arám fiai: Uc, Hul, Geter és Mesech. 18Arpachsád nemzette Selachot, Selach nemzette Ébert. 19Ébernek két fia született: az egyiknek a neve Peleg, mivel az ő idejében osztották fel a földet; a testvére neve Joktán. 20Joktán nemzette Almoládot, Selefet, Hacarmavetet és Jerachot, 21Hadorámot, Usalt és Diklát, 22Ebált, Abimaelt, Sebát, 23Ofirt, Havilát és Jobábot. Ezek mind Joktán fiai.

Szemtől Ábrahámig.

24Arpachsád, Selach, 25Éber, Peleg, Reu, 26Szerug, Nachor, Terach, 27Ábrám, vagyis Ábrahám. 28Ábrahám fiai: Izsák és Izmael. 29Nemzetségük a következő:

Az izmaeliták.

Izmael elsőszülötte Nebajot, továbbá Kedár, Adbeel, Mibszám, 30Misma, Duma, Massza, Hadad, Tema, 31Jetur, Nafis és Kedma. Ezek Izmael fiai. 32Keturának, Ábrahám mellékfeleségének fiai: ő szülte Zimránt, Joksánt, Medánt, Midiánt, Isbakot és Suachot. Joksán fiai: Seba és Dedán. 33Midián fiai: Efa, Efer, Hanok, Abida és Eldaa. Ezek mind Ketura fiai.

Izsák és Ézsau.

34Ábrahám Izsákot nemzette. Izsák fiai: Ézsau és Izrael. 35Ézsau fiai: Elifáz, Reuel, Jeus, Jalam és Korach. 36Elifáz fiai: Temán, Omár, Cefo, Gatam, Kenász, Timna és Amalek. 37Reuel fiai: Nachat, Szerách, Samma és Miza.

Szeir.

38Szeir fiai: Lotán, Sobál, Cibeon, Ana, Dison, Ecer és Disán. 39Lotán fiai: Hori és Homám és Lotán nővére, Timna. 40Sobál fiai: Alján, Manachát, Ebal, Sefi és Onam. Cibeon fia: Aja és Ana. 41Ana fia: Dison. Dison fiai: Hamrán, Esbán, Jitrán és Kerán. 42Ecer fiai: Bilhán, Zaaván, Jaakán. Dison fiai: Uc és Arán.

Edom királyai.

43Ezek a királyok uralkodtak Edom földjén, mielőtt Izrael fiainak királyuk lett volna: Bela, Beor fia; városát Dinhabának hívták. 44Bela halála után Jobáb, a bocrai Szerách fia uralkodott helyette mint király. 45Amikor Jobáb meghalt, helyette a temaniták földjéről származó Husám uralkodott királyként. 46Husám halála után Adad uralkodott helyette mint király, annak a Badadnak a fia, aki a midiánitákat Moáb mezején megverte. Városát Avitnak hívták. 47Adad halála után a maszrekai Szamla uralkodott helyette királyként. 48Szamla halála után a Rechobot-han-Nacharból származó Saul uralkodott helyette mint király. 49Saul halála után Baal-Hanan, Achbor fia uralkodott helyette királyként. 50Baal-Hanan halála után Hadad uralkodott helyette mint király. Városát Painak hívták. Feleségének neve Mehetabeel, aki a Me-Szahabból való Matred lánya volt.

Edom törzsfőnökei.

51Hadad halála után törzsfőnökök léptek fel Edomban: Timna törzsfője, Alja törzsfője, Jetet törzsfője, 52Oholibáma törzsfője, Ela törzsfője, Pinon törzsfője, 53Kenász törzsfője, Temán törzsfője, Mibcár törzsfője, 54Magdiel törzsfője, Irám törzsfője. Ezek voltak Edom törzsfőnökei.

2. JÚDA

Izrael fiai.

2 1Izraelnek ezek a fiai: Ruben, Simeon, Lévi, Júda, Isszachár, Zebulun, 2Dán, József, Benjamin, Naftali, Gád és Áser.

Júda utódai.

3Júda fiai: Er, Onan és Sela, ez a három a kánaáni Bat-Suától született. Er, az elsőszülött nem volt kedves az Úr szemében, ezért meghalt. 4A menye, Támár szülte neki Perect és Szerachot. Júdának összesen öt fia volt. 5Perec fiai: Hecron és Hamul. 6Szerach fiai: Zimri, Etán, Hemmán, Kalkol és Darda; összesen öt. 7Karmi fiai: Achán, aki bajba hozta Izraelt, mivel átok alá vetett dolgot tulajdonított el. 8Etán fia: Azarja.

Dávid ősei.

9Hecron fiai, akik tőle születtek: Jerachmeel, Rám és Kelubáj. 10Rámtól származott Aminadab, Aminadabtól származott Nachson, Júda fiainak a feje. 11Nachsontól származott Szalma, Szalmától származott Boász, 12Boásztól származott Obed, Obedtől származott Izáj; 13Izájtól származtak: az elsőszülött Eliáb volt, a második Abinadab, a harmadik Sima, 14a negyedik Netáneel, az ötödik Raddaj, 15a hatodik Ocem, a hetedik Dávid. 16Nővéreik: Ceruja és Abigail. Ceruja fiai: Abisáj, Joáb és Azael, hárman. 17Abigail Amazát szülte. Amaza apja az izmaelita Jeter volt.

Kaleb.

18Kálebtől, Hecron fiától származott Azuba, Isa és Jeriot. A fiaik: Jeser, Sobab és Ardon. 19Amikor Azuba meghalt, Káleb feleségül vette Efratát, s az Hurt szülte neki. 20Hur fia Uri volt, Uri fia Becaleel. 21Ezután Hecron egybekelt Machirnak, Gileád apjának a leányával. Hatvanéves volt, amikor feleségül vette. Az Szegubot szülte neki. 22Szegub Jairt nemzette, akinek huszonhárom városa volt Gileád földjén. 23Azután megszerezte Gesurt és Aramot, Jair sátorfalvait, Kenatot és leányvárosait, összesen hatvan települést. Mindezek Machirnak, Gileád apjának fiaié voltak. 24Hecron halála után Kaleb bement Efratához, apjának, Hecronnak a feleségéhez. Ez Aschurt, Tekoa apját szülte neki.

Jerachmeel.

25Jerachmeelnek, Hecron elsőszülöttének fiai: Rám, az elsőszülött, továbbá Buna, Oren, Ocem, Achija. 26Jerachmeelnek volt még egy Atara nevű felesége is. Ő volt Onam anyja. 27Rámnak, Jerachmeel elsőszülöttének a fiai: Maac, Jamin és Eker. 28Onam fiai Sammáj és Jada voltak, Sammáj fiai pedig Nadab és Abisur. 29Abisur feleségének a neve Abichail volt. Ő szülte neki Achbánt és Molidot. 30Nadab fiai: Szeled és Arpajim. Szeled utód nélkül halt meg. 31Arpajim fia: Jisi. Jisi fia: Sesán. Sesán fia: Achláj. 32Jedánnak, Sammáj testvérének a fiai: Jeter és Jonatán. Jeter utód nélkül halt meg. 33Jonatán fiai: Pelet és Zaza. Ezek voltak Jerachmeel fiai. 34Sesánnak nem voltak fiai, csak lányai. Sesánnak volt egy Jarcha nevű egyiptomi rabszolgája. 35Sesán a lányát Jarchához, a rabszolgájához adta feleségül, s az Attájt szülte neki. 36Attáj fia volt Nátán, Nátán fia Zabad, 37Zabad fia Eflál, Eflál fia Obed, 38Obed fia Jehu, Jehu fia Azarja, 39Azarja fia Helec, Helec fia Eleáza, 40Eleáza fia Sziszmáj, Sziszmáj fia Sallum, 41Sallum fia Jekamja, Jekamja fia Elisáma.

Kaleb.

42Kalebnek, Jerachmeel testvérének fiai: Mesa, az elsőszülött. Ő volt Zif apja. Fia Maresa volt, Hebron apja. 43Hebron fiai: Korach, Tapuach, Rekem és Sema. 44Sema nemzette Rachámot, Jorkeám apját. Rekem nemzette Sammájt. 45Sammáj fia Maon volt, Maon pedig Betcur apja volt. 46Efa, Káleb mellékfelesége szülte Háránt, Mocát és Gázeszt. Hárán Gázeszt nemzette. 47Jachdaj fiai: Regem, Jotám, Gesám, Pelet, Efa és Saaf. 48Káleb mellékfelesége, Maacha szülte Sebert és Tirchánát. 49Ő szülte Saafot, Madmanna apját, Sevát, Machbena apját és Gibea apját. Káleb leánya Achsa volt. 50Ezek Káleb fiai.

Hur.

50Hurnak, Efrata elsőszülöttének fiai: Sobál, Kirjat-Jearim apja; 51Szalma, Betlehem apja és Háref, Bet-Gáder apja. 52Sobálnak, Kirjat-Jearim apjának ezek voltak a fiai: Haroe és Haci, a manacatiták fele 53és a Kirjat-Jearim-beliek, a jitriták, a putiták, a sumatiták és a misraititák nemzetsége. Tőlük származnak a coreatiták és az estaoliták. 54Szalma fiai: Betlehem, a netopatiták, Atrot, Bet-Joáb, a manachatiták fele, a coreatiták. 55A szofriták nemzetsége, akik Jábecben laknak, a tireatiták, a simeatiták és a szuchatiták. Ezek a keniták, akik Hamatból jöttek, tőlük származik Recháb házanépe.

 

Jób 6

Az ember csak maga tudja a baját

6 1Jób ekkor válaszolt és így szólt: 2Ha mérlegre tudnám tenni bánatomat, és minden bajomat megmérhetném, 3tenger homokjánál nehezebbet nyomna. Azért vétettem el szavaimat. 4Belém fúródtak a Mindenható nyilai, lázt hozó mérgüket felitta a lelkem. Rémségei ellenem csatasorba álltak. 5Ordít a vadszamár a kövér mezőben, takarmánya előtt bőg talán a bika? 6Lehet-e só nélkül enni, mi ízetlen, tojásfehérjének jó talán az íze? 7Irtózom még hozzányúlni is, betegségemben mégis ez az eledelem. 8Ó, ha teljesülhetne kívánságom, és Isten megadná, amit úgy szeretnék! 9Jó volna, ha Isten összezúzna, fölemelné kezét és megölne. 10Nekem még akkor is vigaszomra volna, fájdalmam közepette is nagyot ugranék, hogy nem tagadtam meg a Szentnek a szavát. 11De hol vegyek erőt végső kitartáshoz? Mikor jön a vég, hogy türelmesen várjam? 12Erős vagyok tán, olyan mint a szikla, talán kemény ércből jött létre a testem? 13Számomra nincs többé semmi segítség, menekülésemnek minden útja zárva? 14Aki embertársával nem érez együtt, az az Úr félelmével is szakít. 15Testvéreim megcsaltak, mint a patak, úgy, mint a hűtlen patakoknak medre: 16mikor a jég zajlik, zavarosssá válnak, olvadó hó leve felduzzasztja őket; 17a hőség idején aztán kiszáradnak, a nagy forróságban üres lesz a medrük. 18Letérnek az útról (értük) a karavánok, bolyongnak a pusztán, s ott lelik végüket. 19Tema karavánja mind utána kutat, bennük bizakodnak Sába kalmárai. 20Reményük azonban csalódássá válik, mikor odaérnek, látják, becsapódtak. 21Ilyenek lettetek számomra most ti is: Látva nagy bajomat, féltek tőlem. 22Kértem-e tőletek: „Adjatok valamit, osszátok meg velem vagyonotok, 23szabadítsatok ki az ellenség kezéből, váltsatok ki a zsarnok hatalmából!”? 24Okosítsatok fel, akkor majd hallgatok. Adjátok tudtomra, hogy miben hibáztam. 25Őszinte beszédem kigúnyoljátok. Vajon mit bizonyít ócsárlástok? 26Csak korholásra gondoltok ki szavakat? A kétségbeesettnek szava olyan, mint a szél? 27Még az árvára is sorsot vetnétek, a barátotokat is elárvereznétek. 28Legyetek szívesek, forduljatok felém! Szemtől szemben biztos nem hazudom. 29Forduljatok felém, de hamisság nélkül! Forduljatok felém: igazam most is áll! 30Hazudik tán nyelvem? S az ínyem nem érezné-e a bűnt?

 

Jn 19,23-42

Sorsot vetnek Jézus ruhájára.

23Amikor a katonák fölfeszítették Jézust, fogták ruhadarabjait és négy részre osztották, minden katonának egy-egy részt, majd a köntösét is. A köntöse varratlan volt, egy darabból szőve. 24Ezért megegyeztek egymás közt: „Ne hasítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen.” Így teljesedett be az Írás: Ruhámon megosztoztak egymás közt, és köntösömre sorsot vetettek. A katonák valóban így tettek.

Jézus anyja.

25Jézus keresztje alatt ott állt anyja, anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt és Mária Magdolna. 26Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!” 27Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány.

Jézus halála.

28Jézus tudta, hogy már minden beteljesedett. De hogy egészen beteljesedjék az Írás, megszólalt: „Szomjazom!” 29Volt ott egy ecettel teli edény. Belemártottak egy szivacsot, izsópra tűzték és a szájához emelték. 30Amint Jézus megízlelte az ecetet, így szólt: „Beteljesedett!” Aztán lehajtotta fejét és kilehelte lelkét.

Megnyitják Jézus oldalát.

31Az előkészület napja volt. A zsidók arra kérték Pilátust, töresse meg a keresztrefeszítettek lábszárát és vetesse le őket a keresztről, nehogy szombaton is a kereszten maradjanak a holttestek, az a szombat ugyanis nagy ünnep volt. 32El is mentek a katonák, és megtörték a lábszárát az egyiknek is, a másiknak is, akit vele együtt fölfeszítettek. 33Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték meg a lábszárát, hanem 34az egyik katona oldalába döfte a lándzsáját. Nyomban vér és víz folyt belőle. 35Aki látta, az tett róla tanúságot és igaz a tanúsága. Tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. 36Mert ez azért történt, hogy beteljesedjék az Írás: „Csontját ne törjétek!” 37Vagy egy másik helyen: „Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak.”

Jézus temetése.

38Arimateai József, aki Jézus tanítványa volt – bár a zsidóktól való félelmében csak titokban –, arra kérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte. Így elment és levette a testet. 39Nikodémus is elment, aki annak idején éjszaka kereste föl (Jézust), s vitt mintegy 100 font mirha­ és aloékeveréket. 40Fogták Jézus testét és a fűszerekkel együtt gyolcsba göngyölték. Így szoktak a zsidók temetni. 41Azon a helyen, ahol keresztre feszítették, volt egy kert, s a kertben egy új sírbolt, ahova még nem temettek senkit. 42Mivel a sír közel volt, a zsidók készületi napja miatt ide temették Jézust.

 

.
dav

 

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑