Július 24. – 146. nap

 

1Kir 15-16

Abijam uralma Júdában (913–911).

15 1Nebat fiának, Jerobeám királynak 18. esztendejében Abijam lett a király. 2Három évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyját Maachának hívták és Absalomnak volt az egyik lánya. 3Ő is utánozta apja bűneit, amelyeket az előtte elkövetett, szíve nem volt maradéktalanul az Úré, mint őséé, Dávidé. 4De Dávidra való tekintettel az Úr, az ő Istene meghagyott egy mécsest Jeruzsálemben: fiakat támasztott utána és nem pusztította el Jeruzsálemet, 5mivel Dávid azt tette, ami kedves az Úr szemében: egész életében nem tért el attól, amit parancsolt neki. 6 7Abijam történetének többi részét, amit csak végbevitt, följegyezték Júda királyai történetének könyvében. Abijam állandóan hadakozott Jerobeámmal. 8Aztán megtért atyáihoz Abijam. Dávid városában temették el. Fia, Aza lett helyette a király.

Aza uralma Júdában (911–870).

9Izrael királyának, Jerobeámnak 20. esztendejében Aza lett Júda királya; 10negyvenegy évig uralkodott Jeruzsálemben. Nagyanyját Maachának hívták, Absalom lánya volt. 11Aza azt tette, ami helyénvaló az Úr szemében, mint őse, Dávid. 12Kipusztította a kéjelgőket az országból, s minden bálványt ledöntött, amit atyái emeltettek. 13Még nagyanyjától, Maachától is megvonta a legfőbb úrnői méltóságot, mivel bálványt emelt Aserának. Aza ledöntötte a bálványt és a Kidron völgyében elégette. 14Hanem a magaslati helyeket nem szüntették meg. Mégis, Aza szíve maradéktalanul az Úré volt, egész életében. 15Az Úr templomába vitette atyja s a maga fogadalmi ajándékait – ezüstöt, aranyat, edényeket.

16Aza és Izrael királya, Bása háborúztak egymással, amíg csak éltek. 17Izrael királya, Bása hadba vonult Júda ellen, majd megerősítette Rámát, hogy Júda királyának, Azának elvágja a ki­ és bemenetelt. 18Erre fogta az összes ezüstöt és aranyat, ami még volt az Úr templomának kincseskamrájában s ugyanígy a királyi palota kincseit is, és odaadta szolgáinak. Aztán elküldte Aza király őket Benhadadhoz, Tabrimonnak a fiához, aki maga Arám királyának, Hezjonnak volt a fia és Damaszkuszban uralkodott, és ezt üzente neki: 19„Legyen köztem és közted szövetség, (amint) atyám és atyád között! Itt küldök neked ajándékul ezüstöt és aranyat. Nos hát, bontsd fel szövetségedet Básával, Izrael királyával, hogy elvonuljon!” 20Benhadad hallgatott Aza királyra: serege vezéreit Izrael városai ellen küldte és meghódította Ijont, Dánt, Abel Bet-Maachát és egész Kinnerotot, valamint Naftali egész földjét. 21Amikor Bása ennek hírét vette, felhagyott Ráma megerősítésével és visszavonult Tircába. 22Aza király odaparancsolta egész Júdát, kivétel nélkül. Mind elhordták a köveket és a fát, amivel Bása megerősítette Rámát, aztán Aza király megerősítette vele Gebát Benjaminban és Micpát. 23Aza történetének többi részét, győzelmeit és amiket csak végbevitt, mind följegyezték Júda királyai történetének könyvében. Öregkorában betegeskedett a lábával. 24Aztán megtért atyáihoz Aza; atyái mellé temették, ősének, Dávidnak városában. Fia, Jehosafát lett helyette a király.

Nadab uralma Izraelben (910–909).

25Jerobeám fia, Nadab Azának, Júda királyának 2. évében lett király Izrael fölött; két évig uralkodott Izraelben. 26Azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében és atyja nyomdokaiba lépett a bűn útján, ahova az Izraelt vezette. 27Isszachár házából Bása, Achijának a fia összeesküvést szőtt ellene. Le is győzte Bása Gibbetonnál, amely a filiszteusoké volt, míg Nadab és egész Izrael Gibbetont tartotta megszállva. 28Bása így megölte Azának, Júda királyának 3. esztendejében, s helyette ő lett a király. 29Amikor királlyá lett, Jerobeám egész házát kiirtotta, nem hagyott Jerobeám (házából) senkit élve, mind kipusztította az Úr szavai szerint, 30amelyeket szolgája, a silói Achija által hallatott Jerobeám bűnei miatt, amelyeket elkövetett, s amelyekbe Izraelt is belevitte, haragra ingerelve az Urat, Izrael Istenét. 31Nadab történetének többi részét, amit csak végbevitt, mind följegyezték Izrael királyainak könyvében. 32

Bása uralma Izraelben (909–886).

33Azának, Júda királyának 3. esztendejében Achija fia, Bása lett Izrael királya Tircában huszonnégy esztendőre. 34Azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében, mert Jerobeám nyomába lépett, a bűn útjára, ahová az Izraelt is vezette.

16 1Akkor az Úr ezeket a szavakat intézte Bása ellen Hanani fiához, Jehuhoz: 2„Fölemeltelek a porból és népem, Izrael fejedelmévé tettelek. Te mégis Jerobeám útjára léptél, bűnbe vitted népemet, Izraelt, úgyhogy vétkeivel haragra ingerelt, 3ezért elsöpröm Bását egész házával egyetemben, s úgy bánok házaddal, amint Jerobeámnak, Nebat fiának házával. 4Aki Bása (házából) a városban hal meg, azt felfalják a kutyák, az pedig, aki a határban hal meg, az ég madarainak lesz a martaléka.” 5Bása történetének többi részét, tetteit és győzelmeit mind följegyezték Izrael királyai történetének könyvében. 6Bása megtért atyáihoz. Tircában temették el, s fia, Ela lett helyette a király. 7Nem pusztán amiatt hallatta szavát Bása ellen az Úr, Hanani fia, Jehu próféta által, mivel azt tette, ami nem tetsző az Úr szemében: keze alkotásával haragra ingerelte, s így Jerobeám háza példáját követte, hanem azért is, mert kiirtotta annak házát.

Ela uralma Izraelben (886–885).

8Ela, Bása fia, Azának, Júda királyának 26. esztendejében lett Izrael királya, Tircában, két évre. 9De szolgája, Zimri, a harci szekerek felének parancsnoka összeesküvést szőtt ellene. Míg Ela Tircában a palota udvarmesterének, Arcának a házában dáridózott, 10Zimri behatolt és agyonütötte Azának, Júda királyának 27. esztendejében, majd ő lett helyette a király. 11Mihelyt király lett és elfoglalta a trónt, Bása egész házát kiirtotta: egyet sem hagyott élve, aki férfi, de még rokonai és barátai közül sem. 12Így Zimri Bása egész házát kipusztította, az Úr szava szerint, amit Jehu próféta által hallatott, 13Bása bűnei miatt és fiának, Elának vétkeiért, amelyeket maga követett el s amelyekbe Izraelt is belevitte, amikor mihaszna bálványokkal haragra ingerelték az Urat, Izrael Istenét. 14Ela történetének többi részét, amit csak végbevitt, mind följegyezték Izrael királyai történetének könyvében.

Zimri uralma Izraelben (885).

15Júda királyának, Azának 27. esztendejében Zimri lett a király Tircában, de csak hét napra. A nép éppen hadba vonult Gibbeton ellen, amely a filiszteusoké volt. 16Mihelyt a nép a csatatéren hírét vette: „Zimri összeesküvést szőtt és leütötte a királyt”, egész Izrael még aznap Omrit, a sereg parancsnokát tette meg Izrael királyának. 17Omri és vele egész Izrael elvonult Gibbeton alól, és körülzárta Tircát. 18Amikor Zimri látta, hogy a várost bevették, a királyi palota erődjébe húzódott és fölgyújtotta magára a királyi palotát. 19Így pusztult el bűnei miatt, azért, mert azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében, s Jerobeám nyomába lépett, a bűnnek útjára, és Izraelt is bűnbe vitte. 20Zimri történetének többi részét és az összeesküvést, amelyet szőtt, följegyezték Izrael királyai történetének könyvében. 21Akkoriban Izrael népe két pártra szakadt. A nép egyik fele Ginát fia, Tibni oldalára állt, őt akarta királlyá tenni. 22A másik fele ellenben Omri oldalára. Az Omri pártján álló nép győzött a Ginát fia, Tibni pártján álló nép fölött. Tibni meghalt, és Omri lett a király.

Omri uralma Izraelben (885–874).

23Júda királyának, Azának 31. esztendejében Omri lett a király Izraelben, tizenkét évre. Hat esztendeig uralkodott Tircában. 24Aztán két ezüsttalentumon megvett Semertől egy dombot. Megerősítette a dombot, majd a várost, amelyet épített, Semernek, a domb tulajdonosának nevéről elnevezte Szamáriának. 25Omri azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében; rosszabb volt, mint elődei. 26Egészen Nebat fia, Jerobeám nyomába lépett, a bűn útjára, ahova az Izraelt vezette, amikor is mihaszna bálványaikkal ingerelték az Urat, Izrael Istenét. 27Omri történetének többi részét, amit végbevitt és elért, s győzelmeit mind följegyezték Izrael királyai történetének könyvében. 28Aztán megtért atyáihoz Omri. Szamáriában temették el. Fia, Acháb lett a király.

Bevezetés Acháb uralmához (874–853).

29Omri fia, Acháb, Júda királyának, Azának 38. esztendejében lett király Izraelben. Omri fia, Acháb huszonkét évig uralkodott Izrael fölött, Szamáriában. 30S Acháb, Omri fia azt tette, ami gonosznak számít az Úr szemében, még sokkal inkább, mint elődei. 31Nem volt neki elég, hogy Nebat fia, Jerobeám nyomán járt a bűn útján, hanem még a szidóniak királyának, Etbaalnak a lányát, Izebelt is elvette feleségül, aztán elment Baálnak szolgálni, őt imádni. 32Baál templomában, amelyet Szamáriában épített, oltárt emelt Baálnak. 33Visszaállította a szent fákat, sőt hogy ingerelje az Urat, Izrael Istenét, még több gonoszságot művelt, mint Izrael összes többi királya, aki előtte volt. 34Az ő idejében a bételi Hiel fölépítette újra Jerikót. Elsőszülötte, Abirám árán vetette meg alapjait, s legkisebb fia, Szegub árán csinált rá kapukat, az Úr szava szerint, amelyet Nun fia, Józsue által hallatott.

 

Zsolt 140

A GONOSZOK ELLEN

140 1(A karvezetőnek – Dávid zsoltára.)
2Ments meg, Uram, a gonosz embertől, védj meg a hatalom emberétől!
3Azoktól, akik szívükben gazságot forralnak, egész nap viszályt támasztanak.
4Nyelvük élesítik, mint a kígyó, a vipera mérge van ajkukon.
5Őrizz meg, Uram, az ártók kezétől, védj meg a hatalom emberétől! Arról tanakodnak, hogy ejtsenek tőrbe,
6a kevélyek titkon hurkot vetnek elém. Lábam elé hálót feszítenek, és utamba csapdát állítanak.
7Így szólok az Úrhoz: Istenem vagy, hallgasd meg, Uram, hangos imámat!
8Uram, Istenem, hatalmas támaszom, te őrzöd fejemet a küzdelem napján.
9Ne szolgáltass ki, Uram, a gonosz vágyának, ne engedd, hogy terve sikerüljön!
10Akik körülvesznek, fejük ne hordják fenn, ajkuk gonoszsága őket magukat érje!
11Hullasson rájuk tüzes esőt, taszítsa őket szakadékba, hogy többé ne keljenek föl.
12Az álnok nyelvű embernek nincs maradása a földön, a baj hamar utoléri az erőszak emberét.
13Tudom, hogy az Úr megvédi a gyengének jogát, és igazságot szolgáltat a szegénynek.
14Igen, az igazak áldják majd nevedet, s az ártatlanok színed előtt laknak.

 

Jn 9,24-41

24Erre másodszor is hívatták a vakon született embert és figyelmeztették: „Dicsőítsd meg az Istent! Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös.” 25„Azt, hogy bűnös-e – felelte –, nem tudom. Csak azt tudom, hogy vak voltam, és most látok.” 26Erre újra faggatni kezdték: „Mit csinált veled? Hogy adta vissza a szemed világát?” 27„Már elmondtam nektek – felelte –, de nem hallgattátok meg. Miért akarjátok újra hallani? Talán ti is tanítványai akartok lenni?” 28Erre becsmérelték, s azt mondták neki: „Légy a tanítványa te! Mi Mózes tanítványai vagyunk. 29Azt tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, de hogy ez honnét való, azt nem tudjuk.” 30„Épp az a különös – felelte az ember –, hogy nem tudjátok, honnét való, mégis visszaadta a szemem világát. 31Tudjuk, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, azt azonban, aki istenfélő és teljesíti akaratát, meghallgatja. 32Amióta fennáll a világ, sohasem lehetett hallani, hogy valaki visszaadta volna egy vakon születettnek a szeme világát. 33Ha nem Istentől való volna, nem tehetett volna semmit.” 34Erre rászóltak: „Te akarsz minket tanítani, aki mindenestül bűnben születtél?” Ezzel kidobták. 35Jézus meghallotta, hogy kidobták, s amikor találkozott vele, megkérdezte tőle: „Hiszel az Emberfiában?” 36„Ki az, Uram – kérdezte az ember –, hogy higgyek benne?” 37„De hisz látod – felelte –, ő beszél veled.” 38Erre felkiáltott: „Hiszek, Uram!” – s leborult előtte. 39Jézus pedig azt mondta: „Azért jöttem a világba, hogy ítéletet tartsak, hogy akik nem látnak, azok lássanak, és akik látnak, azok vakok legyenek.” 40Amikor a körülötte álló farizeusok közül ezt néhányan meghallották, megkérdezték: „Csak nem vagyunk mi is vakok?” 41„Ha vakok volnátok – felelte Jézus –, nem volna bűnötök. De azt állítjátok: Látunk. Ezért megmarad bűnötök.”

 

IMG_20180110_112833.jpg

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑