Április 4. – 35. nap

Kiv 27-28

Az égőáldozat oltára.

27 1Készíts egy oltárt akácfából, a hossza legyen öt könyök, a szélessége is öt könyök. Az oltár legyen négyszögletű és három könyök magas. 2A négy sarkára csinálj szarvakat, amelyek belőle jönnek ki, s utána az egészet vond be rézzel. 3Csinálj hozzá megfelelő edényeket a háj hamujának elviteléhez, továbbá a szükséges lapátokat, csészéket, villákat és serpenyőket. Ezeket az edényeket bronzból készítsd. 4Csinálj még egy hálószerű rácsot bronzból, négy karikával a négy sarkán, 5s erősítsd ezt a rácsot az oltár párkánya alá, úgy, hogy a rács az oltár félmagasságáig érjen. 6Csinálj akácfából hordozórudakat az oltárhoz és vond be őket bronzzal. 7A rudakat a karikákba kell dugni, hogy a rudak kétoldalt legyenek, amikor viszik az oltárt. 8(Az oltárt) deszkából készítsd, hogy belül üres legyen, a szerint a minta szerint, amelyet a hegyen mutattam neked.

Az udvar.

9A hajlék előterét így rendezd el: a déli oldalra csinálj százkönyöknyi hosszú függönyt sodrott szálú lenből (ez az egyik oldal). 10Húsz oszlopát helyezd húsz bronztalapzatra; a kapcsok és a karikák legyenek ezüstből. 11Az északi oldalon a függöny szintén százkönyöknyi hosszú legyen, hozzá húsz oszlop és húsz bronztalapzat és ezüstkapcsok meg karikák. 12Az udvar nyugatra néző szélességében a függöny ötvenkönyöknyi legyen, hozzá tíz oszlop, tíz bronztalapzattal. 13Az udvar keletre néző szélessége szintén ötvenkönyöknyi legyen. 14Az egyik oldalon tizenöt könyöknyi függöny, három oszlop és ugyanannyi talapzat. 15A másik oldalán is tizenöt könyöknyi függöny, három oszlop és ugyanannyi talapzat. 16Az udvar kapujára húsz könyöknyi függönyt készíts kék és vörös bíborból, karmazsinból és sodrott bisszusból, művészi szövéssel, s hozzá négy oszlopot négy talapzattal. 17Körös-körül minden oszlopon ezüstkarikák legyenek és ezüstkapcsok, talapzatuk pedig bronz legyen. 18Az udvar hossza tehát száz könyök, a szélessége ötven könyök, a magassága öt könyök. Minden függöny legyen sodrott bisszusból, a talapzatok pedig bronzból.

A mécsekbe való olaj.

19A hajlék minden felszerelési tárgya, amelyet valamilyen szertartásra felhasználnak, továbbá minden cöveke és az előudvar cövekei is bronzból készüljenek. 20Parancsold meg Izrael fiainak, hogy hozzanak zúzott bogyóból készült tiszta olajat a mécsekbe, hogy a mécsek állandóan égjenek. 21A bizonyság sátorában, a bizonyságot eltakaró függönyön kívül helyezze el őket Áron és fiai, hogy estétől reggelig égjenek az Úr előtt. Legyen ez Izrael fiai számára örök kötelezettség minden nemzedéken át.  

A papok öltözete.

28 1Izrael fiai közül vedd magad mellé Áront és fiait, hogy mint papok szolgáljanak nekem. Áron, valamint Nadab, Abihu, Eleazár és Itamár, Áron fiai. 2Áronnak, a bátyádnak csinálj szent ruhákat dicsőségül és ékességül. 3Beszélj minden művészethez értő emberrel, akiket művészi képességgel áldottam meg. Ők készítsék el Áron ruháit, hogy fel lehessen kenni és hogy mint pap, nekem szolgálhasson. 4A következő ruhákat készítsék el: a melltáskát, az efodot, a felső köntöst, a hímzett vászoninget, a fejkendőt és az övet. 5Készítsenek tehát bátyád, Áron számára és a fiai számára szent ruhákat, hogy ő mint pap szolgáljon nekem. Használjanak hozzá aranyat, vörös és kék bíbort, karmazsint és bisszust.

Az efod.

6Az efodot készítsék aranyból, vörös és kék bíborból, karmazsinból és sodrott szálú lenből, művészi hímzéssel. 7Két összefűzött vállpántból álljon, s a két végén legyen összekötve. 8A rögzítésre szolgáló kötés ugyanolyan szövet legyen, alkosson vele egy darabot, készüljön aranyból, vörös és kék bíborból, karmazsinból és sodrott szálú lenből. 9Végy továbbá két karneolkövet, vésd bele Izrael fiainak nevét, 10hat nevet az egyik kőbe, hat nevet a másik kőbe, születésük sorrendje szerint. 11Kőmetsző munkával, a pecsétvésnök módszerével kell Izrael fiainak a nevét a két kőbe belevésni, és azokat aranyfoglalatba tenni. 12Azután illeszd a két követ az efod vállpántjába, mint Izrael fiaira emlékeztető köveket. Áron viselje a vállán a nevüket emlékeztetőül az Úr előtt. 13Csinálj továbbá egy arany rózsadíszt 14és két láncocskát tiszta aranyból. Olyanok legyenek, mint a csavart zsineg, és ezeket a csavart alakú láncocskákat erősítsd a rózsadíszre.

A melltáska.

15Készítsd el a kinyilatkoztatás melltáskáját is művészi munkával. Olyan munka legyen, mint az efod: aranyból, vörös és kék bíborból, karmazsinból és sodrott szálú lenből. 16Legyen négyszögletes és bélelt, arasznyi széles és hosszú. 17Négy sorba rakj rá drágaköveket. Az első sorban legyen karneol, topáz, smaragd; 18a második sorban rubin, zafír, jáspis; 19a harmadik sorban jácint, achát, ametiszt; 20a negyedik sorban krizolit, karneol és ónix. Mindegyik legyen aranyba foglalva. 21Izrael fiai nevének megfelelően tizenkét kő legyen. A nevek sorrendje szerint mindegyikbe vésd bele művészien a tizenkét törzs egy-egy nevét. 22A tiszta aranyból készült sodrott formájú láncocskákat erősítsd rá a melltáskára. 23Erősíts még a melltáskára két aranykarikát, és a két karikát helyezd a melltáska két felső sarkára. 24A két aranyláncocskát kösd bele a melltáska két sarkán levő karikákba. 25A láncocskák másik két végét erősítsd a két rózsadíszre, s ezeket illeszd az efod vállpántjaira, előre. 26Csinálj két másik aranykarikát is, és ezeket erősítsd a melltáska két alsó sarkára, a belső, az efod felé eső szélére. 27Csinálj még két aranykarikát, és azokat erősítsd az efod két vállpántjára, előre, közvetlenül az érintkezésük helye mellé, az efod kötése fölé. 28A melltáska karikáit vörös és kék bíborzsineggel kösd az efod karikáihoz úgy, hogy a melltáska az efod kötése fölött feküdjék és ne csússzon le az efodról. 29Áron így hordozza a szíve fölött Izrael fiainak neveit, amelyek a kinyilatkoztatás melltáskáján vannak, valahányszor belép a szentélybe. Így az állandó emlékeztető lesz az Úr előtt. 30A kinyilatkoztatás melltáskájába tedd bele az urimot és tummimot. Ezek feküdjenek Áron szívén, amikor az Úr elé lép, s így Áron hordozza mindig a szívén az Izrael fiainak adott kinyilatkoztatást.

A felső köntös.

31Csináld meg az efodhoz tartozó felső köntöst is kék bíborból. 32A közepén legyen nyílás a fej számára, a kivágás körül legyen hímzett szegély. A kivágás olyan legyen, mint a páncélingé, hogy be ne szakadjon. 33Az alsó szegélyére körös-körül tégy gránátalmához hasonló díszeket, vörös és kék bíborból, karmazsinból, sodrott szálú lenből, és közéjük körös-körül aranycsengettyűket olyan formán, 34hogy az aranycsengettyűk és a gránátalmák a szegélyen körben váltakozzanak. 35Áron viselje ezt, és ebben lássa el a szolgálatot. Lehessen hallani a hangját is, ha bemegy a szentélybe az Úr elé, vagy ha kijön. Különben meg kellene halnia.

A fejdísz.

36Csinálj továbbá egy lemezt tiszta aranyból, s vésd rá a pecsétmetsző írásával: »Az Úr fölszenteltje«. 37Erősítsd két bíborzsinórra és illeszd a fejkendőre, a fejkendő elejére. 38Áron viselje azt a homlokán, s így magára veszi mindazokat a tökéletlenségeket, amelyek hozzátapadnak mindenhez, amit Izrael fiai Istennek felajánlanak: minden áldozatukhoz. Áron viselje azt mindig a homlokán, hogy így lehívja rájuk Isten irgalmát. 39A vászoninget finom lenből készítsd, a fejkendőt is finom lenből, s az öv legyen kihímezve.

A papok öltözete.

40Áron fiai számára készíts felső köntöst, övet és fejkendőt dicsőségül és ékességül. 41Ezeket add rá bátyádra, Áronra és a fiaira. Kend fel őket, iktasd be és szenteld fel, hogy mint papok szolgáljanak nekem. 42Készíts nekik vászonnadrágot is, hogy befödjék meztelenségüket a csípőtől a combig. 43Áron és fiai viseljék ezeket, amikor bemennek a találkozás sátorába, vagy amikor az oltárhoz lépnek, hogy ellássák a szolgálatot a szentélyben. Így nem vonnak vétket magukra és nem lakolnak halállal. Örök törvény ez Áron és utódai számára.  

Zsolt 35

AZ ÜLDÖZÖTT IGAZ IMÁJA

35 1(Dávidtól.) Szállj perbe, Uram, azokkal, kik velem vitáznak, győzd le azokat, kik ellenem harcolnak!
2Ragadj fegyvert és pajzsot, kelj föl védelmemre,
3vess lándzsát és dárdát üldözőim ellen! Mondd lelkemnek: „Én vagyok üdvösséged!”
4Vesszenek dicstelenül, akik életemre törnek, hátráljanak meg szégyenletesen, akik gonoszat forralnak ellenem!
5Legyenek olyanok, mint pelyva a szélben, az Isten angyala szórja őket szét!
6Útjuk legyen síkos és sötét, üldözze őket az Isten angyala!
6Ébredj fel, kelj védelmemre, Istenem és Uram, intézd te az ügyem!
7Mivel ok nélkül csapdát állítottak nekem, és ok nélkül vermet ástak életemnek.
8Érje őket fájdalmas pusztulás, akadjanak a nekem vetett hálóba maguk, és essenek bele a verembe!
9Lelkem pedig ujjongjon az Úrban, örüljön segítségének!
10Minden tagom hirdeti majd: Ki olyan, mint te vagy, Uram? Te, aki a gyengét megmented a túlerőtől, a szegényt a rablók kezétől.
11Elvetemült tanúk álltak elő, s vallattak dolgokról, mikről mit sem tudtam.
12A jót rosszal viszonozták nekem, üressé vált az életem.
13Pedig én, amikor betegen feküdtek, vezeklőruhát öltöttem, lelkemet böjttel gyötörtem, s imádságban öntöttem ki a szívem.
14Bánatosan jártam, mintha barátom vagy testvérem lett volna. Mint aki anyját gyászolja, úgy roskadoztam a szomorúságtól.
15Mégis örültek, amikor ingadoztam, és összegyűltek, ellenem fordultak. Idegenek, kiket nem ismerek, marcangoltak és nagy kiáltásokkal
16azt kiáltják: „Ha! Ha! Láttuk!” Fogukat csikorgatták ellenem.
17Uram, meddig nézed még ezt? Oltalmazd meg dühüktől életem, mentsd meg lelkemet az oroszlánoktól!
18Akkor hálát adok neked a nagy közösségben, az egész nép előtt dicsőítlek téged.
19Akik igazságtalanul rám támadnak, ne diadalmaskodjanak fölöttem! Ne hunyorgassák szemüket, akik ok nélkül gyűlölnek!
20Ők nem a béke hangján szólnak, akik szelídek a földön, azok ellen álnokságot koholnak.
21Kitátják ellenem nagyra a szájukat, s azt kiáltják: „Na, most majd meglátjuk!”
22Uram, te láttad, ne hallgass tovább. Uram, ne maradj távol tőlem!
23
24Tégy igazságot, igaz voltod szerint! Uram, Istenem, ne diadalmaskodjanak rajtam,
25ne gondolják szívükben: „Éppen így akartuk!” Ne mondhassák: „Most aztán felfaltuk!”
26Pusztuljanak el szégyenletesen mind, akik nyomorúságomon kéjelegnek! Érje szégyen és gyalázat azokat, akik fölényesen beszélnek felőlem!
27De örüljenek és ujjongjanak mind, akik ügyemet mérlegelik! Mondogassák szüntelenül: „Nagy az Úr, üdvét akarja szolgájának!”

36 (35). ZSOLTÁR

28Az én nyelvem pedig hirdesse igazságosságodat, s mindörökké zengje dicséreted!

Mt 22,23-46

A feltámadás.

23Aznap még szadduceusok is mentek hozzá, akik tagadták a feltámadást. Kérdést 24intéztek hozzá: „Mester, Mózes úgy rendelkezett, hogy ha valaki gyermektelenül hal meg, a testvére vegye el az özvegyet és támasszon utódot testvérének. 25Volt hét testvér. Az első megnősült, aztán meghalt. Mivel nem volt gyermeke, feleségét testvérére hagyta. 26Ugyanez történt a másodikkal, majd a harmadikkal is, egészen a hetedikig. 27Végül meghalt az asszony is. 28A feltámadáskor a hét közül melyiknek a felesége lesz az asszony? Hiszen mindegyiké volt.” 29Jézus így válaszolt: „Tévedtek, mert nem ismeritek sem az Írásokat, sem az Isten hatalmát. 30A feltámadás után nem nősülnek, férjhez sem mennek, hanem úgy élnek, mint Isten angyalai a mennyben. 31Ami pedig a halottak feltámadását illeti, nem olvastátok, amit az Isten mondott nektek: 32Én vagyok Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Isten nem a halottak Istene, hanem az élőké.” 33Amikor ezt a nép hallotta, elámult tanításán.

A főparancs.

34Amikor a farizeusok értesültek róla, hogy a szadduceusokat is elhallgattatta, köréje gyűltek. 35Hogy próbára tegye, az egyik törvénytudó kérdéssel fordult hozzá: 36„Mester, melyik a főparancs a törvényben?” 37Jézus ezt felelte: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. 38Ez a legnagyobb, az első parancs. 39A második hasonló hozzá: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. 40Ezen a két parancson alapszik az egész törvény és a próféták.”

A Messiás Dávid fia.

41Mivel a farizeusok együtt voltak, Jézus 42föltette nekik a kérdést: „Mit tartotok ti a Messiásról? Kinek a fia?” „Dávidé” – felelték. 43Ő tovább kérdezte őket: „Hogyan nevezheti hát Dávid a Lélek sugallatára Urának, amikor ezt mondja: 44Így szólt az Úr az én Uramhoz: Ülj a jobbomra, míg ellenségeidet lábad alá vetem. 45Ha Dávid Urának nevezi, hogy lehet a fia?” 46Erre nem akadt senki, aki tudott volna neki egy szót is felelni. Attól a naptól nem is merték kérdezgetni.

 

dav

 

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑