Április 3. – 34. nap

Kiv 25-26

Adakozás a szentélyre.
25

1 Az Úr így szólt Mózeshez: „Parancsold meg Izrael fiainak, hogy gyűjtsenek adományokat. 2 Mindenkitől fogadjátok el, aki önként adja. 3 Ilyen dolgokat fogadhattok el: aranyat, ezüstöt, rezet, 4 kék és vörös bíbort, karmazsint, lenvásznat, kecskeszőrt, 5 vörösre festett báránybőrt, finom bőrt, akácfát, 6 olajat a lámpákba, fűszereket a kenethez, finom illatszereket, 7 karneolkövet és más drágaköveket az efod és a melltáska díszítésére. 8 Készíts nekem szentélyt, hogy közöttük lakjam. 9 Annak a hajléknak a mintájára, és azoknak a felszereléseknek a mintájára készítsd el, amelyeket mutatok neked.

A sátor felszerelése és a láda.

10 Készíts akácfából egy két és fél könyök hosszú, másfél könyök széles és másfél könyök magas ládát. 11 Vond be tiszta arannyal – de kívülről és belülről is egyaránt vond be –, és csinálj rá körül aranypártázatot. 12 Önts négy aranykarikát és erősítsd a négy lábára: két karikát az egyik, és két karikát a másik oldalon. 13 Azután csinálj akácfa rudakat és borítsd be arannyal. 14 A rudakat dugd be a láda oldalain levő karikákba, hogy rajtuk vihessék a ládát. 15 A rudak maradjanak a láda karikáiban, nem szabad kihúzni belőlük. 16 Ebbe a ládába helyezd majd el a bizonyságot, amelyet adni fogok neked.

17 Csináld meg továbbá az engesztelés tábláját tiszta aranyból. Két és fél könyök legyen a hossza, másfél könyök a szélessége. 18 Készíts vert aranyból két kerubot az engesztelés táblájának két végére. 19 Állítsd az egyik kerubot az egyik végére, a másikat a másik végére. Az engesztelés táblájának két végére állítsd a kerubokat. 20  A kerubok szárnya fölfelé legyen széttárva, hogy szárnyukkal befödjék az engesztelés tábláját, az arcuk pedig forduljon egymás felé. A kerubok arca tekintsen az engesztelés táblájára. 21 Az engesztelés tábláját helyezd a láda tetejére. A ládába pedig tedd be a bizonyságot, amelyet adni fogok neked. 22 Ott fogok veled találkozni, s a törvény ládáján álló két kerub között, az engesztelés táblájáról közlöm veled mindazt, amit általad Izrael fiainak mondani akarok.

A kitett kenyerek asztala.

23 Csinálj továbbá akácfából egy két könyök hosszú, egy könyök széles és másfél könyök magas asztalt. 24 Vond be színarannyal, és tégy rá körös-körül aranyszegélyt. 25 Arra erősíts rá egy tenyérnyi széles keretet, s azt is díszítsd aranyszegéllyel. 26 Csinálj négy aranykarikát, és szereld rá az asztal négy sarkára, minden lábához egyet. 27 Az aranykarikák legyenek a szegély alatt, hogy rudakat lehessen beléjük dugni az asztal hordozására. 28 Készítsd el a rudakat is akácfából és vond be arannyal. Ezek szolgálnak az asztal hordozására. 29 Készítsd el továbbá a tálakat, a csészéket, a kancsókat, amelyekkel az italáldozatot bemutatják. Tiszta aranyból csináld ezeket is. 30 Az asztalon rakd ki elém mindig a felajánlott kenyereket.

A mécstartó.

31 Készíts színaranyból mécstartót. A mécstartó, a lába és a törzse legyen megmunkált arany. Kelyhei – a bimbó és a szirom – vele egy darabból legyenek. 32 Hat ág jöjjön ki oldalaiból, három az egyik oldalból, három a másik oldalból. 33 Mindegyik ágon legyen három mandulavirág alakú kehely, bimbóval és szirommal: mind a hat ágon, amely a mécstartóból kinyílik. 34 Magán a mécstartón legyen négy mandulavirág alakú kehely bimbóval és szirommal. 35 Egy-egy bimbó legyen két-két ág tövén, mind a három helyen, mind a hat ág alatt, amely a szárból kijön. 36 Bimbói és szirmai egy darabból legyenek, egy darab megmunkált tiszta aranyból. 37 Csinálj hozzá hét mécsest. A mécseseket úgy kell ráhelyezni, hogy az előtte levő teret megvilágítsák. 38 A hozzájuk tartozó koppantók és hamutálak is legyenek tiszta aranyból. 39 Egy talentum tiszta aranyat használj fel a mécstartóhoz és kellékeihez. 40 Vigyázz, hogy a szerint a minta szerint készítsd el, amelyet a hegyen mutattam neked.

A hajlék, a függönyök és a takarók.
26

1 A hajlékot tíz vég sodrott szálú lenvászonból, kék és vörös bíborból és karmazsinból készítsd el. A végekbe kerubok legyenek beleszőve. 2 Egy vég vászon hossza huszonnyolc könyök, a szélessége négy könyök, s mindegyik végnek ugyanaz legyen a nagysága. 3 Öt vásznat fűzz össze egymással, s a másik ötöt is foglald egybe hasonló módon. 4 Az összefűzött vászon szélére csinálj hurkokat kék bíborból, s ugyanúgy a másik összeillesztett darab szélére is, hogy össze lehessen fűzni őket. 5 Ötven hurok legyen mindkét vászon szélén úgy alkalmazva, hogy a hurkok szembe kerüljenek egymással, és egyiket a másikhoz lehessen kapcsolni. 6 Azután csinálj ötven aranykampót és kapcsold össze velük a vászonlapokat, hogy így egy hajlékot alkossanak.

7 Csinálj még tizenegy kecskeszőr takarót a hajlék tetejének befödésére. 8 Harminckönyöknyi legyen egy-egy takaró hossza és négy a szélessége. Egyenlő nagyságú legyen valamennyi takaró. 9 Ötöt közülük fűzz egybe, s ugyanúgy a hat másik takarót is. A hatodik takarót hajtsd kétrét a sátor első oldalára. 10 Csinálj azután ötven hurkot az egyik takaró szélére, hogy a másikkal össze lehessen kapcsolni, s ötven hurkot a másik takaró szélére, hogy az előbbivel össze lehessen kapcsolni. 11 Csinálj hozzá ötven bronzkapcsot, illeszd bele a hurkokba, és így fűzd össze a két takarót, hogy egy egészet alkosson. 12 Ami a fedél takarójából fennmarad, ennek a megmaradt takarónak a fele lógjon le a hajlék hátsó részén. 13 Abból pedig, ami a takarók hosszából maradt fenn, egykönyöknyi lógjon le az egyik oldalon, egy meg a másik oldalon, hogy így befedje őket. 14 Csinálj még egy felső takarót is a sátor tetejére vörösre festett báránybőrből, és föléje még egy takarót szattyánbőrből.

A faváz.

15 Készítsd el a hajlék felállítható vázát is akácfából. 16 Mindegyik deszka legyen tíz könyök hosszú és másfél könyök széles. 17 A deszka oldalain két-két ereszték legyen, hogy az egyik deszkát a másikkal össze lehessen illeszteni. 18 Így kell megcsinálni minden deszkát. Délnek, a hajlék déli oldalára húsz deszkát kell helyezni. 19 Ezek számára önts negyven ezüsttalpat úgy, hogy egy-egy deszka alá a két eresztéknek megfelelően két-két talp kerüljön. 20 A hajlék másik oldalán, az észak felé esőn, szintén húsz deszka legyen, 21 negyven ezüsttalppal, s egy-egy deszka alá két-két talp kerüljön. 22 A hajlék hátsó oldalára, a nyugati oldalra, készíts hat deszkát. 23 Azonkívül csinálj még két deszkát a hajlék hátsó oldalán levő sarkaira. 24 Ezeket kettőzd meg alulról fölfelé, egészen az első gyűrű magasságáig. Így készítsd el mind a kettőt. Ezek alkossák a két sarkot. 25 Összesen tehát nyolc deszka legyen, tizenhat ezüsttalppal, két-két talpat számítva egy-egy deszka alá.

26 Készíts még reteszrudakat akácfából a deszkák összetartására – ötöt a hajlék egyik oldalához, 27 ötöt a másik oldalához, s ugyanannyit hátulra, a hajlék nyugati oldalához. 28 A középső reteszrúd a deszkák közepén menjen át, az egyik végétől a másikig. 29 A deszkákat vond be arannyal. A reteszrudakat szorító karikákat is készítsd aranyból. 30 Úgy kell a hajlékot felállítani, ahogy a hegyen megmutattam neked.

A függöny.

31 Csinálj még egy függönyt kék és vörös bíborból, karmazsinból és sodrott lenvászonból, és művészi munkával szőjj bele kerubokat. 32 Függeszd fel négy arannyal bevont akácoszlopra, amelynek kampói aranyból vannak, és négy ezüsttalpon állnak. 33 A függönyt akaszd fel a kampókra, és a függöny mögé helyezd el a bizonyság ládáját. A függöny szolgáljon válaszfalul a szentély és a legszentebb között. 34 A kiengesztelés tábláját helyezd a legszentebbe, a bizonyság ládájára. 35 Az asztalt azonban a függönyön kívülre állítsd, s a mécstartót az asztallal szembe, a hajlék déli oldalára, az asztalt pedig állítsd a hajlék északi oldalára. 36 Készíts a sátor bejáratára is egy függönyt kék és vörös bíborból, karmazsinból, bisszusból és finom lenvászonból, művészi szövéssel. 37 A függöny számára csinálj öt oszlopot akácfából, s vond be arannyal. Kampóik legyenek aranyból, és önts még öt bronztalpat, hogy azon álljanak.

Zsolt 34

Az isteni igazságosság dicsérete
34

1 (Dávidtól, amikor Abimelech előtt őrültséget színlelt, s ez szabadon engedte, ő pedig eltávozott.)
2 Dicsőítem az Urat minden időben, dicsérete ajkamon marad mindig.
3 Lelkem dicsekedjék az Úrban, hadd hallják meg a szegények és örüljenek!
4 Velem együtt magasztaljátok az Urat, áldjuk a nevét mindannyian!
5 Kerestem az Urat és ő meghallgatott, kimentett engem minden bajból.
6 Nézzetek rá és öröm tölti el lelketek, s arcotok nem fog elpirulni.
7 Lám, egy szegény kiáltott s az Úr meghallgatta, minden szorongatásból kiszabadította.
8 Az Úr angyala védőfalat emel, s körülveszi az igazat, hogy oltalmazza.
9 Ízleljétek és lássátok, mily jóságos az Úr! Boldog az ember, ki hozzá menekül.
10 Féljétek az Urat, ti szentjei, akik őt félik, nem szenvednek hiányt.
11 A fiatal oroszlán nyomorog és koplal, de akik az Urat keresik, nem szűkölködnek.
12 Gyertek, fiaim, és hallgassatok rám, az Úr félelmére tanítalak titeket.
13 Ki az, aki élni akar? Ki kíván sok évet, hogy élvezze a boldogságot?
14 Őrizd nyelvedet a gonoszságtól, s ajkadat az álnok beszédtől!
15 Hagyd el a rosszat és válaszd a jót, keresd a békét és járj a nyomában!
16 Az Úr szeme az igazakra tekint, füle meghallja kiáltásukat.
17 De a gonoszoktól elfordítja arcát, s eltörli emléküket a földön.
18 Az igazak kiáltottak, s az Úr meghallotta, megmentette őket minden bajtól.
19 A megtört szívűekhez közel van az Úr, a bánatos lelkűt meggyógyítja.
20 Sokféle szenvedést ismer meg az igaz, de az Úr mindből kiszabadítja.
21 Az Úr megőrzi minden tagját, hogy egy se zúzódjék szét.
22 A gonoszság halálba sodorja a bűnösöket s akik gyűlölik az igazat, megbűnhődnek érte.
23 A hűségeseknek az Úr megmenti lelkét, aki hozzá menekül, azt nem érheti kár.

Mt 22,1-22

A királyi menyegzőről szóló példabeszéd.
22

1 Jézus ismét példabeszédben szólt hozzájuk: 2 „A mennyek országa hasonlít a királyhoz, aki menyegzőt rendezett a fiának. 3 Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre! Azok nem akartak jönni. 4 Erre más szolgákat küldött: Mondjátok meg a meghívottaknak, hogy a lakomát előkészítettem, ökreimet és hizlalt állataimat leölettem, minden készen van, gyertek a menyegzőre! 5 Azok nem törődtek vele, az egyik a földjére ment, a másik meg az üzlete után nézett. 6 A többiek a szolgáknak estek, összeverték, sőt meg is ölték őket. 7 A király ennek hallatára haragra lobbant. Elküldte csapatait, a gyilkosokat felkoncoltatta, városaikat pedig fölégette. 8 Aztán így szólt szolgáihoz: A menyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak rá méltók. 9 Menjetek ezért ki az útkereszteződésekre, s akit csak találtok, hívjátok meg a menyegzőre! 10 A szolgák ki is mentek az utakra és összeszedtek mindenkit, akit csak találtak, jókat, gonoszokat egyaránt. A menyegzős terem megtelt vendégekkel. 11 Amikor a király bejött, hogy lássa a vendégeket, észrevett egy embert, aki nem volt menyegzőre öltözve. 12 Megszólította: Barátom, hogy kerültél ide, amikor nem vagy menyegzőre öltözve? Az elnémult, 13 a király pedig megparancsolta a szolgáknak: Kötözzétek meg kezét-lábát, s dobjátok ki a külső sötétségre. Ott sírás és fogcsikorgatás lesz. 14 Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak.”

Az adófizetés.

15 A farizeusok erre félrevonultak és megtárgyalták, hogyan tudnának szavaiba belekötni. 16 Odaküldték hozzá tanítványaikat, a Heródes-pártiakkal együtt. Ezek így beszéltek: „Mester, tudjuk, hogy igazat mondasz, az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, nem vagy tekintettel senki személyére, mert nem igazodol emberi tekintélyhez. 17 Mondd meg hát nekünk, mi a véleményed: Szabad adót fizetni a császárnak, vagy nem szabad?” 18 Jézus átlátott álnokságukon, ezért így válaszolt: „Mit kísértetek, képmutatók? 19 Mutassátok az adópénzt!” Odanyújtottak neki egy dénárt. 20 Ekkor megkérdezte tőlük: „Kinek a képe és a felirata ez?” „A császáré” – felelték. 21 Erre azt mondta nekik: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és az Istennek, ami az Istené!” 22 Ezt hallva annyira meglepődtek, hogy otthagyták és eloldalogtak.IMG_20180102_122732.jpg

Hozzászólások letiltva.

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑