December 10. – 285. nap

  Siral 1-2 A Siralmak könyve AZ ELSŐ SIRALOM ALEF 1 1Ó, mily elhagyottan ül a város, amely egykor tele volt néppel! Olyan, mint az özvegy, bár nagy volt a népek között. A tartományok úrnőjét, lám, robotra fogták. BET 2Csak sír, egyre sír éjjelente, könnyei peregnek az arcán. Azok közül, akik szerették, egy sincs, hogy... Bővebben →

December 9. – 284. nap

  Jer 51-52 Az Úr háborút hirdet Babilon ellen. 51 1Ezt mondja az Úr: Íme, pusztító szelet támasztok Leb-Kamai ellen; 2és gabonaszórókat küldök Babilonba, hogy szélnek szórják, és országát megtisztítsák. Igen, mindenfelől ellene fordulnak majd nyomorúsága napján. 3Vonja fel ott íját az íjász, és öltse fel páncélját a páncélos. Ne irgalmazzatok ifjú harcosainak, inkább irtsátok... Bővebben →

December 8 – 283. nap

  Jer 49-50 Fenyegető jövendölés Ammon ellen. 49 1Ammon fiai felől ezt mondja az Úr: Vajon Izraelnek nincsenek fiai, vagy nincsen örököse? Miért örökölte hát Milkom Gádot, és népe miért telepedett le városaiban? 2Ezért jönnek napok – mondja az Úr –, amikor majd csatazajt hallotok az ammoniták Rabbatjában. Maga romhalmazzá válik, leányait meg tűz emészti... Bővebben →

December 7. – 282. nap

  Jer 47-48 Fenyegető jövendölés a filiszteusok ellen. 47 1Ezt a filiszteusok ellen szóló szózatot intézte az Úr Jeremiás prófétához, mielőtt a fáraó megverte Gázát. 2Ezt mondja az Úr: Nézzétek, árad a víz észak felől, és folyammá dagad. Elborítja az országot és azt, ami benne van; mind, a városait és azok lakóit. Mindenki kiabál, s... Bővebben →

December 6. – 281. nap

  Jer 45-46 Jövendölés Bárukról. 45 1Ezt a szózatot intézte Jeremiás próféta Bárukhoz, Nerija fiához, amikor ezeket a szavakat Jeremiás diktálása nyomán leírta egy könyvbe, Jojakimnak, Jozija fiának, Júda királyának 4. esztendejében. 2Ezt mondja az Úr, Izrael Istene felőled, Báruk: 3Így szóltál: „Jaj nekem! Az Úr fájdalmat fájdalomra halmoz. Elfáradtam a sóhajtozásban, nem találok nyugalmat.”... Bővebben →

December 5. – 280. nap

  Jer 43-44 43 1Amikor Jeremiás befejezte ezt a beszédet, és elmondta az egész nép előtt az Úr, az ő Istene szavait, amelynek elmondását az Úr rábízta, azaz a föntebb idézett szavakat, 2akkor Hosája fia, Azarja és Kárea fia, Jochanan meg a többi kevély és lázongó férfi így szólt Jeremiáshoz: „Hazugságot beszélt! Nem bízott meg... Bővebben →

December 4. – 279. nap

  Jer 41-42 41 1De a hetedik hónapban történt, hogy a királyi vérből származó Jismael, Elisama fiának, Netanjának a fia tíz emberével együtt elment Gedaljához, Achikám fiához Micpába. Amikor együtt lakomáztak Micpában, 2Netanja fia, Jismael felállt tíz emberével, és karddal rátámadt Gedaljára, Safán fiának, Achikámnak a fiára, s megölték azt a férfit, akit Babilon királya... Bővebben →

December 3. – 278. nap

  Jer 39-40 Jeruzsálem pusztulása. Jeremiás további sorsa. 39 1Cidkijának, Júda királyának 9. esztendejében, a tizedik hónapban, Nebukadnezár babiloni király felvonult egész seregével Jeruzsálem alá, és ostrom alá vette. 2Cidkija 11. évében, a negyedik hónapban, a hónap kilencedik napján rést ütöttek a város falán. 3Erre bevonult a babiloni király összes vezére, és megszállták a középső... Bővebben →

December 2. – 277. nap

  Jer 37-38 Cidkija megkérdezi Jeremiást az 588. évi ostrom idején. 37 1Konjah, Jojakim fia után Cidkija, Jozija fia lett a király. Nebukadnezár, Babilon királya tette meg Júda országának királyává. 2De sem ő, sem szolgái, sem az ország népe nem hallgattak azokra a szavakra, amelyeket az Úr Jeremiás próféta által mondott nekik. 3Cidkija elküldte Juchalt,... Bővebben →

December 1. – 276. nap

  Jer 35-36 Rechab utódainak példája. 35 1Ezt a szózatot intézte az Úr Jeremiáshoz, amikor Jozija fia, Jojakim volt Júda királya: 2„Menj el a rechabiták nemzetségéhez és beszélj velük; vidd el őket az Úr templomának egyik kamrájába, és ott adj nekik bort inni.” 3Magam mellé vettem tehát Jaazanját, Jeremiás fiát, Habaccinja unokáját, testvéreivel és valamennyi... Bővebben →

November 30. – 275. nap

  Jer 33-34 Jeruzsálem és Júda helyreállításának újabb ígérete. 33 1Jeremiás még mindig ott volt bezárva az őrség udvarában, amikor az Úr másodszor is szózatot intézett hozzá: 2Ezt mondja az Úr, aki a földet teremtette, kiformálta és megszilárdította, és akinek Jahve a neve: 3Kiálts hozzám és meghallgatlak; nagy és megfoghatatlan titkokat akarok rád bízni, amelyekről... Bővebben →

November 29. – 274. nap

  Jer 31-32 31 1Abban az időben – mondja az Úr – Izrael minden nemzetségének Istene leszek, ők meg az én népem lesznek. 2Ezt mondja az Úr: Kegyelmet talált a pusztában a kardtól megmenekült nép: Izrael nyugalma felé tart. 3Megjelent neki a távolból az Úr: örök szeretettel szerettelek, azért megőriztem irántad irgalmasságomat. 4Újra fölépítlek, és... Bővebben →

November 28. – 273. nap

  Jer 29-30 Jeremiás levele a száműzötteknek. 29 1Ez annak a levélnek a szövege, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálemből küldött a fogságba hurcolt véneknek, papoknak, prófétáknak és az egész népnek; azoknak, akiket Nebukadnezár hurcolt el Jeruzsálemből Babilonba. 2Ez azután történt, hogy Jechonja király elhagyta Jeruzsálemet az anyakirálynéval, az udvari tisztségviselőkkel, Júda és Jeruzsálem főembereivel meg a... Bővebben →

November 27. – 272. nap

  Jer 27-28 2. JÖVENDÖLÉSEK A FOGSÁGGAL KAPCSOLATBAN Jelképes cselekedet az igával. 27 1[Cidkijának, Jozija fiának, Júda királyának uralkodása kezdetén az Úr ezt a szózatot intézte Jeremiáshoz:] 2Így szólt hozzám az Úr: Csinálj magadnak köteleket és egy igát, és vedd a nyakadba őket. 3Aztán üzenj Edom királyának, Moáb királyának, az ammoniták királyának, Tírusz királyának és... Bővebben →

November 26. – 271. nap

  Jer 25-26 4. BABILON, AZ ÚR OSTORA 25 1Ezt a szózatot kapta Jeremiás Júda egész népe felől Jojakim 4. esztendejében, aki Jozijának, Júda királyának volt a fia. [Ez az év Nebukadnezárnak, Babilon királyának első esztendeje.] 2Jeremiás próféta így hirdette ki ezt a szózatot Júda egész népének és Jeruzsálem minden lakójának: 3Jozijának, Ámon fiának, Júda... Bővebben →

November 25. – 270. nap

  Jer 23-24 Messiási jövendölések. Az eljövendő király. 23 1Jaj a pásztoroknak, akik elvesztik és szétszélesztik legelőm juhait – mondja az Úr. 2Ezért ezt mondja az Úr, Izrael Istene a pásztoroknak, akik népemet vezetik: Szétszélesztettétek nyájamat, szétkergettétek, s nem törődtetek vele. Nos, nekem majd lesz gondom rátok, mégpedig gonosz tetteitek szerint – mondja az Úr.... Bővebben →

November 24. – 269. nap

 Jer 21-223. BESZÉDEK, FŐLEG A JOJAKIM URALKODÁSA UTÁNI IDŐKBŐLJeremiás válasza Cidkija követeinek.21 1Ezt a szózatot intézte az Úr Jeremiáshoz, amikor Cidkija király elküldte hozzá Malkia fiát, Paschurt és Maaszeja fiát, Cefanja papot ezzel az üzenettel: 2Kérdezd meg az Urat érdekünkben, mert Babilon királya, Nebukadnezár hadat indít ellenünk. Hátha az Úr majd csodát tesz velünk, mint... Bővebben →

November 23. – 268. nap

  Jer 19-20 A széttört korsó. Vita Paschur pappal. 19 1Az Úr így szólt Jeremiáshoz: Menj, vásárolj egy agyagkorsót, s végy magad mellé néhányat a nép vénei és a papok közül. 2Aztán menj le a Ben-Hinnom völgyébe, a Cserép-kapu bejáratához, és hirdesd ott azokat a szavakat, amelyeket hozzád intézek. 3Ezt mondd: „Júda királyai, Jeruzsálem lakói!... Bővebben →

November 22. – 267. nap

Jer 17-18 Júda bálványimádása 17 1Júda vétke vastollal van felírva, hegyes gyémánttal rávésve szívük táblájára és oltáraik szarvaira, 2így tanúskodik ellenük. (Vétkének okozói az oltárok és a berkek, minden lombos fa alatt, a magas dombokon, 3a hegyeken és a tágas mezőkön.) Gazdagságodat és minden kincsedet a zsákmányolók kezére juttatom, és így megfizetek minden vétkedért az... Bővebben →

November 21. – 266. nap

  Jer 15-16 15 1Ezt mondta nekem az Úr: Még ha Mózes és Sámuel állna is elém, akkor sem szívlelném ezt a népet. Űzd el őket színem elől, el velük! 2És ha azt kérdik tőled: „Hová menjünk?” – ezt feleld nekik: Ezt mondja az Úr: Akit halálra szántam, az meghal; akit kardélre szántam, kard élén... Bővebben →

November 20. – 265. nap

  Jer 13-14 Az öv jelképe. 13 1Így szólt hozzám az Úr: „Menj, és vásárolj magadnak egy lenövet és kösd a derekadra! De vízbe ne mártsd.” 2Erre az Úr parancsa szerint megvettem az övet, s a derekamra kötöttem. 3Majd másodszor is szólt hozzám az Úr: 4„Vedd az övet, amelyet vásároltál és a derekadon viselsz. Kelj... Bővebben →

November 19. – 264. nap

  Jer 11-12 Jeremiás és a szövetség megtartása. 11 1Ezt a szózatot intézte az Úr Jeremiáshoz: 2Szólj Júda népéhez és Jeruzsálem lakóihoz. 3Így beszélj: Ezt mondja az Úr, Izrael Istene: Átkozott az az ember, aki nem hallgat e szövetségnek a szavaira, 4amelyeket atyáitoknak parancsoltam, amikor kivezettem őket a vaskohóból, Egyiptom földjéről. Ezt mondtam nekik: Hallgassatok... Bővebben →

November 18. – 263. nap

  Jer 9-10 Júda erkölcsi romlása 9 1Ha a pusztában akadna számomra utasnak való szállás, akkor itthagynám népemet és messze mennék innét, mert mindnyájan házasságtörők, hitszegő népség. 2Felajzzák nyelvüket, mint az íjat; a hazugság, s nem az igazság uralkodik az országban. Bizony, bűnt bűnre halmoznak, de az Urat, őt nem ismerik. 3Ki-ki őrizkedjék barátjától, és... Bővebben →

November 17. – 262.nap

  Jer 7-8 2. BESZÉDEK, FŐLEG JOJAKIM KIRÁLY IDEJÉBŐL Az igazi istentisztelet. 7 1Ezt a szózatot intézte az Úr Jeremiáshoz: 2Állj ki az Úr házának kapujába és hirdesd ott ezt az üzenetet! Mondd: Halljátok az Úr szavát, Júda népe mindnyájan, akik beléptek e kapukon, hogy az Urat imádjátok! 3Ezt üzeni a Seregek Ura, Izrael Istene:... Bővebben →

November 16. – 261. nap

  Jer 5-6 Az ellenséges betörés okai 5 1Járjátok be Jeruzsálem utcáit, nézzetek körül, győződjetek meg róla, a terein kérdezősködjetek felőle: Vajon találtok-e olyan valakit, aki az igazsághoz szabja tetteit és a hűségre törekszik? Mert ha igen, akkor megkegyelmezek ennek a városnak – mondja az Úr. Uram, nemde a hűséget nézi a szemed? 2Ám ők,... Bővebben →

November 15. – 260. nap

Jer 3-4 A megtérésről. 3 1Az Úr ezt a szózatot intézte hozzám: „Ha a férj elbocsátja feleségét, és az elválik tőle, sőt más férfihoz megy feleségül, vajon visszatérhet-e még hozzá? Nem volna-e az a föld mindenestül fertőzött? S te, aki annyi szeretőddel szeretkeztél, te még visszatérnél hozzám?” – mondja az Úr. 2Emeld föl tekintetedet a... Bővebben →

November 14. – 259. nap

  Jer 1-2 Jeremiás jövendölése Cím. 1 1Jeremiásnak, Hilkija fiának a szavai, aki abból a papi családból származott, amely a Benjamin földjén levő Anatotban lakott. 2Az Úr Jozijának, Ámon fiának, Júda királyának napjaiban, uralkodásának 13. esztendejében intézte hozzá szózatait, 3aztán Jojakimnak, Jozija fiának, Júda királyának napjaiban is, egészen addig, míg Cidkijának, Jozija fiának, Júda királyának... Bővebben →

November 13. – 258. nap

  Iz 65-66 A bálványimádás korholása. Beszéd a végső időkről. 65 1Hagytam, hogy közeledjenek, akik azelőtt nem kérdeztek; hogy megtaláljanak, akik nem kerestek. Íme, itt vagyok! Íme itt vagyok! – így szóltam a nemzethez, amely nem hívta segítségül a nevemet. 2Minden nap kiterjesztettem kezemet a lázongó nép felé, amely rossz úton jár, a saját gondolatainak... Bővebben →

November 12. – 257. nap

  Iz 63-64 Az Úr bosszúja; Edom veszedelme 63 1Ki az, aki Edomból jön, Boszrából, vörös ruhában; aki oly ékesen van öltözve s úgy lépdel, ereje teljében? Én vagyok az, aki igazságot beszélek, és hatalmam van a szabadításra. 2Miért vörös hát rajtad a ruha, s öltözeted miért olyan, mint a szőlőtaposóké? 3Magam tapostam a sajtót,... Bővebben →

November 11. – 256. nap

  Iz 61-62 A próféta küldetése 61 1Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört szívűeket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadságot a börtönök lakóinak. 2Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszújának napját. Hogy megvigasztaljam mind a gyászolókat, 3és koszorút... Bővebben →

Create a website or blog at WordPress.com , Anders Noren fejlesztésében.

Fel ↑